Hotărârea nr. 223/2010

HOTĂRÂRE privind respingerea închirierii prin licitaţie publică a patru parcele de teren situate în Suceava, în vederea amplasării a patru panouri publicitare

 

R O M ÂN I A                                                                           

              JUDEŢUL SUCEAVA                                                   

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI          

                      S U C E A V A

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind respingerea închirierii prin licitaţie publică a patru parcele de teren situate în Suceava, în vederea amplasării a patru panouri publicitare

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

            Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr.29.783 din 23.09.2010, raportul serviciului Patrimoniu inregistrat la nr.29.784 din 23.09.2010, cât si raportul comisiei economico – financiare, juridică, disciplinară şi al comisiei de amenajare a teritoriului şi urbanism;

            În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al.(5) lit.a, art. 45 al. (3), art. 47, art. 49 şi art. 123 al. (2) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

 

Articol unic:. Se respinge închirierea prin licitaţie publică (solicitant SC Lidl România S.C.S.) a unor parcele de teren în suprafaţă de 1,5 mp fiecare, situate în Suceava după cum urmează:

-          o parcelă de teren situată în B-dul Ana Ipătescu fn identică cu p.c. 52.407/710;

-          o parcelă de teren situată în str. Universităţii fn identică cu p.c. 69.58/710;

-          două parcele de teren situate în B-dul George Enescu fn identice cu p.c. 55.177/710 resăpectiv p. c. 69.58/710.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

TCACIUC NELU VASILE                                                 SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                   jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

 

Nr. 223 din 30 septembrie 2010