Hotărârea nr. 221/2010

HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava str. Mărăşeşti nr. 12, bl. A2, ap. 3

 

 

R O M AN I A                                                                           

              JUDETUL SUCEAVA                                                   

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI          

                      S U C E A V A

 

 

HOTĂRÂRE

privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată  a municipiului Suceava str. Mărăşeşti nr. 12, bl. A2, ap. 3

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

            Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr.29.777 din 23.09.2010, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr.29.778 din 23.09.2010, raportul comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară şi  al comisiei de amenajare a teritoriului şi urbanism;

            În baza prevederilor art. 13 şi art. 15 ale cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată şi completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,

În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică, a unei parcele de teren (solicitant Cîrlan Liviu) în suprafaţă de 26,40 mp (p.c. 36438) situate în Suceava str. Mărăşeşti nr. 12, bl. A2, în scopul extinderii cabinetului medical existent în apartamentul  nr. 3.

Art. 2.  Parcela de teren menţionată mai sus se concesionează pe o perioada de 49 de ani.

            Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

        

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

TCACIUC NELU VASILE                                                 SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                   jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

 

Nr. 221 din 30 septembrie 2010