Hotărârea nr. 220/2010

HOTĂRARE privind respingerea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situate în municipiul Suceava B-dul George Enescu fn

ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind respingerea concesionării prin licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situate în municipiul Suceava B-dul George Enescu fn

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr.30.084 din 27.09.2010, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr.30.085 din 27.09.2010, cât și raportul comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară;

în baza prevederilor art. 13 al cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată și completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor,

în temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c și al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 și art. 49 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se respinge concesionarea prin licitație publică, a unei parcele de teren în suprafață de 24 mp (parcela cadastrală nr. 35751) situată în municipiul Suceava B-dul George Enescu fii, în vederea construirii unui garaj.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETÂRXUNICIPIU

jr. IOANCIUTAC