Hotărârea nr. 22/2010

HOTĂRÂRE,Pentru completarea anexei nr.1 din cadrul art.1 al HCL nr.202/2003 privind zonarea intravilanului şi extravilanului municipiului Suceava, modificată prin HCL nr.379/2005 şi HCL nr.329/2009

ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

           SUCEAVA

 

 

 

 

  HOTĂRÂRE

 

Pentru completarea anexei nr.1 din cadrul art.1 al HCL nr.202/2003 privind                                      zonarea intravilanului şi extravilanului municipiului Suceava,                                                 modificată prin HCL nr.379/2005 şi HCL nr.329/2009

 

 

 

 

            Consiliul Local al municipiului Suceava:

 

             Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava înregistrată sub          nr 3484/25.01.2010 ,raportul Serviciului Cadastru, Fond Funciar şi al Serviciului Administrare Srtăzi şi Sistematizare Rutieră înregistrat sub nr. 3485/25.01.2010 ,precum şi raportul Comisiei pentru încadrarea străzilor  în una din cele 4zone (A, B, C, D) ale intravilanului municipiului Suceava şi raportul Comisiei  amenajarea teritoriului,urbanism şi protecţia mediului;

În baza Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin(2) lit b) şi ale art. 45 alin (1), art.47si art.49 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

 

            Art.I Se completează anexa nr.1 aprobată prin art.1 din HCL nr.202/2003 privind zonarea intravilanului şi extravilanului municipiului Suceava , modificată prin HCL nr.379/2005  şi prin HCL nr.329/2009, conform anexei ce face parte integrantă din hotărâre.

 

            Art. II Celelalte prevederi ale hotărârii rămân valabile.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                             contrasemneaza

  VIOREL SEREDENCIUC                                                                          SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                                               JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

Nr. 22 Din 25 februarie 2010