Hotărârea nr. 219/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către Cultul Creştin după Evanghelie Suceava a unei parcele de teren în suprafaţă de 1380 mp în vederea amenajarii unei parcări de interes public

                                   ROMÂNIA                                                         

                            JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                          SUCEAVA

 

 

                   HOTĂRÂRE

privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către Cultul Creştin după Evanghelie Suceava a  unei parcele de teren în suprafaţă de  1380 mp în vederea amenajarii unei parcări de interes public

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

            Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava inregistrată la nr.30.087 din 27.09.2010 si raportul Serviciului Patrimoniu inregistrat la nr.30.088 din 27.09.2010 precum si raportul comisiei  amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului;

            În temeiul prevederilor art.36 al.2, lit.c şi art.45, al.3, art.49 şi art 124 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existentei construcţiei (parcării), către Cultul Creştin după Evanghelie Suceava, cu sediul în Suceava, strada Ştefan cel Mare nr.3, bl.8, sc.B, ap.1, a  unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în suprafaţă de 1380 mp (parcela cadastrală nr. 688/3, înscrisă în cartea funciară nr. 1247, situată în str. Mirăuţi fn) în vederea amenajării unei parcări de interes public.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri, vor fi duse la indeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

TCACIUC NELU VASILE                                                 SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                         jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

 

Nr. 219 din 30 septembrie 2010