Hotărârea nr. 218/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către Clubul Sportiv Municipal Suceava a unei parcele de teren în suprafaţă de 100 mp din incinta complexului sportiv “Unirea” din strada Calea Unirii nr.17

                                     ROMÂNIA                                                             

                    JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                             SUCEAVA

 

 

                   HOTĂRÂRE

privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către Clubul Sportiv Municipal Suceava a  unei parcele de teren în suprafaţă de  100 mp din incinta complexului sportiv “Unirea” din strada Calea Unirii nr.17

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

            Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava inregistrată la nr.30.080 din 27.09.2010 si raportul Serviciului Patrimoniu inregistrat la nr.30.081 din 27.09.2010 precum si raportul comisiei  amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului;

            În temeiul prevederilor art.36 al.2, lit.c şi art.45, al.3, art.49 şi art 124 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existentei construcţiei, către Clubul Sportiv Municipal Suceava, cu sediul în Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918 nr.7, a  unei parcele de teren proprietate publică a municipiului Suceava, în suprafaţă de 100 mp (parte din parcela cadastrală nr. 30807 în suprafaţă de 5920 mp situată în incinta complexului Sportiv Unirea din strada Calea Unirii nr.17) teren aferent  Patinoarului artificial cu suprafaţă uscată şi zonei de protecţie a acestuia.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri, vor fi duse la indeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

TCACIUC NELU VASILE                                                 SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                         jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

 

Nr. 218 din 30 septembrie 2010