Hotărârea nr. 217/2010

HOTĂRARE privind aprobarea cumpărării unui teren în suprafaţă de 810 mp situat în Suceava str. Traian Vuia

 

 

R O M AN I A                                                                           

              JUDETUL SUCEAVA                                                   

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI          

                      S U C E A V A

 

 

HOTĂRARE

privind aprobarea cumpărării unui teren în suprafaţă de 810 mp situat în Suceava str. Traian Vuia

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

            Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr.29.796 din 23.09.2010, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr.29.797 din 23.09.2010, raportul comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară şi  al comisiei de amenajare a teritoriului, urbanism şi protecţia mediului;

            În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al. (5) lit. b, art. 45 al. (2) lit.a, art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă cumpărarea terenului în suprafaţă de 810 mp proprietate a d-lui Dumitrescu Valentin Spiridon, teren situat în Suceava str. Traian Vuia

Art. 2.  Se aprobă raportul de evaluare întocmit pentru cumpărarea terenului precizat la art. 1

Art. 3. Raportul de evaluare constituie anexă la prezenta hotărâre.

            Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate şi SC TPL SA - Suceava .

        

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

TCACIUC NELU VASILE                                                 SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                  jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

 

Nr. 217 din 30 septembrie 2010