Hotărârea nr. 216/2010

HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în str. Gării nr.5, proprietarului construcţiei amplasată pe această parcelă de teren, respectiv d-lui Andreescu Dan Dumitru

                            ROMANIA                                                             

                    JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                            SUCEAVA

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în str. Gării nr.5, proprietarului construcţiei amplasată pe această parcelă de teren, respectiv d-lui Andreescu Dan Dumitru

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având in vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava inregistrată la nr.29.790 din 23.09.2010,  raportul Serviciului Patrimoniu inregistrat la nr.29.791 din 23.09.2010 precum şi raportul Comisiei Economico-financiară, juridică, disciplinară ;

            În baza HCL nr. 240/21.12.2001 privind aprobarea de principiu a acordării dreptului de superficie asupra unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, proprietarilor de construcţii amplasate pe aceste parcele de teren ;

            In temeiul prevederilor art.36, al.2, lit.c, ale art. 45 al.3 şi ale art.121 alin. 2 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. (1) Se aproba acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren în suprafaţă de 117 mp, teren proprietate privată a municipiului Suceava, situat în str. Gării nr.5 Suceava, proprietarului construcţiei amplasată pe această parcelă de teren, respectiv d-lui Andreescu Dan Dumitru.

     (2) Dreptul de superficie se acordă pe o perioadă de 10 ani cu drept de prelungire.

Art.2. Suma anuală datorată, stabilită la nivelul unei redevenţe anuale ce ar fi datorată în cazul în care terenul ar fi concesionat, este de 1.118,14 lei/an, respectiv 262,29  euro/an, la care se va aplica TVA.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri, vor fi duse la indeplinire de Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialiate.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

TCACIUC NELU VASILE                                                 SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                         jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

 

Nr. 216 din 30 septembrie 2010