Hotărârea nr. 215/2010

HOTĂRÂRE privind trecerea unui bun din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava

                            ROMANIA                                                             

                    JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                          SUCEAVA                                                  

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui bun din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

            Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată la nr.29.793 din 23.09.2010, raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr.29.794 din 23.09.2010 şi avizul comisiei amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului;

            În conformitate cu prevederile art. 10 alin (2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia ;

            În temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit. “c”, ale art. 45 alin.(3), ale art.47 şi art.49 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava a imobilului situat în strada Cernăuţi nr.33, în suprafaţă de 121 mp.

Art.2. Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărari.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

 TCACIUC NELU VASILE                                                 SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

   Nr. 215 din 30 septembrie 2010