Hotărârea nr. 214/2010

HOTĂRÂRE privind schimbarea destinatiei unei suprafete de 1713 mp teren proprietate privata situat pe strada Strandului, in teren curti - constructii

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ROMÂNIA

                  JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                       SUCEAVA

 

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea destinatiei unei suprafete de 1713 mp teren proprietate privata situat pe strada Strandului, in teren curti - constructii

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

 

Având în vederea Expunerea de motive a Primarului si Viceprimarului municipiului Suceava înregistrată cu nr.30.115 din 27.09.2010,  raportul Compartimentului de specialitate nr. 30.116 din 30.113 din 27.09.2010 şi Raportul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului;

În conformitate cu prevederile Planului urbanistic general al municipiului Suceava cu Regulamentul local de urbanism aferent,

            În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2), lit c), alin.(5) lit. c) , art. 45 alin.(2), lit e), art. 47 si art. 49 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1   Se aproba schimbarea destinatiei unei suprafete de 1713 mp teren proprietate privata, identic cu parcela cadastrala nr. 1104/130, situat pe strada Strandului, prevazuta in PUG – ului municipiului Suceava ca zona de dezvoltare – terenuri de sport, spatii de recreere si agrement care face parte din UTR 16 ( unitate teritoriala de referinta ), in teren cu destinatia de curti – constructii – locuinta.

Art. 2  Raportul de expertiza extrajudiciara insusit de Agentia pentru Protectia Mediului Suceava, prezentat alaturat face parte integranta din prezentul proiect de hotarire.

Art. 3 Primarul municipiului Suceava, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

  TCACIUC NELU VASILE                                                 SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

   Nr. 214 din 30 septembrie 2010