Hotărârea nr. 213/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea unei documentaţii de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU solicitant : NASTASI TEODOR GEORGE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ROMÂNIA

                  JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                      SUCEAVA

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei documentaţii de urbanism

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

solicitant : NASTASI TEODOR GEORGE

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

 

Având în vederea Expunerea de motive a Primarului si Viceprimarului municipiului Suceava înregistrată cu nr.30.112 din 27.09.2010, raportul Compartimentului de specialitate nr.30.113 din 27.09.2010 şi raportul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului;

În conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea  teritoriului si urbanismul;

În temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicată, art.2 alin.(2), Ordinul MDRL 839/12.10.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicata, ale Hotărârii de Guvern nr. 525/1996, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism,

Cu respectarea reglementărilor conţinute în Planul Urbanistic General al Municipiului Suceava cu Regulamentul local de urbanism aferent,

            În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2), lit c), alin.(5) lit. c) , art. 45 alin.(2), lit e), art. 47 si art. 49 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulteriore;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1    Se aproba Planul urbanistic de detaliu pentru construire locuinta, anexe, imprejmuire, pe teren proprietate in suprafata de 900 mp identic cu parcela cadastrala nr. 1267/348, situat in intravilanul municipiului Suceava, zonaTatarasi.

POT = max. 40%, CUT = max. 0,6.

Solicitant NASTASI TEODOR GEORGE ( cerere nr. 28647/14.09.2010 )

 

Art. 2 Primarul municipiului Suceava, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ

 TCACIUC NELU VASILE                                                           SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                          jr. IOAN CIUTAC

 

   

Nr. 213 din 30 septembrie 2010