Hotărârea nr. 21/2010

HOTĂRÂRE,privind aprobarea condiţiilor şi a preţului de vînzare a spaţiilor medicale din Policlinica Judeţeană str. Ştefan cel Mare nr.78

                  

                        ROMANIA

                JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                          SUCEAVA                                                                                                                

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea condiţiilor şi a preţului de vînzare a spaţiilor medicale din Policlinica Judeţeană  str. Ştefan cel Mare nr.78

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava inregistrata la nr.7728/22.02.2010,raportul Serviciului Patrimoniu inregistrat la nr.7729/22.02.2010 precum şi raportul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară a Consiliului Local al municipiului Suceava;

            În baza prevederilor art. 5 alin. (2) şi art. 10 alin. (1) din OUG nr. 68/28.05.2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical;

În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al. (5) lit. b, art. 45 al. (2) lit.”a” art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 republicată a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

 

            Art. 1. Se aprobă raportele de evaluare pentru spaţiile proprietate privată a unităţii administrativ teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical situate  în  Policlinica Judeţeană str. Ştefan cel Mare nr.78.

            Art. 2.  Se aprobă condiţiile şi preţul de vânzare din procesele verbale de negociere încheiat între comisia pentru vânzarea spaţiilor medicale şi titularii acestora conform anexei la prezenta hotărâre.

Preţurile de vânzare a spaţiilor medicale în cazul achitării integrale cât şi în cazul plăţii în rate, respectiv a avansului de 15%, sunt în euro şi se calculează în lei la cursul din data încheierii contractelor de vânzare – cumpărare.

Ratele lunare sunt în euro, şi se achită în lei la cursul euro valabil la data efectuării plăţii.

Art. 3. Cheltuielile ocazionate de procedura de vânzare în ceea ce priveşte efectuarea măsurătorilor cadastrale şi întabularea dreptului de proprietate privată a unităţii administrativ teritoriale precum şi înscrierea ipotecii sunt suportate de către cumpărător.

Art. 4. Rapoartele de evaluare şi procesele verbale de negociere constituie anexă la prezenta hotărâre.

Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                  contrasemneaza

VIOREL SEREDENCIUC                                                          SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                               JR. CIUTAC IOAN   

 

 

Nr. 21 Din 25 februarie 2010