Hotărârea nr. 209/2010

HOTĂRÂRE privind condiţiile şi preţul de vânzare a spaţiilor medicale din Centrul Medical Bucovina str. Calea Unirii nr.24-26

                      ROMÂNIA

               JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                     SUCEAVA                                                                                                                

HOTĂRÂRE

privind condiţiile şi preţul de vânzare a spaţiilor medicale din Centrul Medical Bucovina

str. Calea Unirii nr.24-26

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

            Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava înregistrata la nr.29.787/23.09.2010, raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr.29.788/23.09.2010 precum şi Raportul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară a Consiliului Local al municipiului Suceava;

            În baza prevederilor art. 5 alin. (2) şi art. 10 alin. (1) din OUG nr. 68/28.05.2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical;

În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al. (5) lit. b, art. 45 al. (2), art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1. Se aprobă raportul de evaluare pentru spaţiile proprietate privată a unităţii administrativ teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical situat  în  Suceava, Calea Unirii nr.24-26.

            Art. 2.(1 )Se aprobă condiţiile şi preţul de vânzare din procesul verbal de negociere încheiat între comisia pentru vânzarea spaţiilor medicale şi titularii acestora conform anexei la prezenta hotărâre.

(2) Preţurile de vânzare a spaţiilor medicale în cazul achitării integrale cât şi în cazul plăţii în rate, respectiv a avansului de 15%, sunt în euro şi se calculează în lei la cursul din data încheierii contractelor de vânzare – cumpărare.

(3) Ratele lunare sunt în euro, şi se achită în lei la cursul euro valabil la data efectuării plăţii.

Art. 3. Cheltuielile ocazionate de procedura de vânzare în ceea ce priveşte efectuarea măsurătorilor cadastrale şi întabularea dreptului de proprietate privată a unităţii administrativ teritoriale precum şi înscrierea ipotecii sunt suportate de către cumpărător.

Art. 4. Raportul de evaluare şi procesul verbal de negociere constituie anexă la prezenta hotărâre.

Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

 TCACIUC NELU VASILE                                                 SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

   Nr. 209 din 30 septembrie 2010