Hotărârea nr. 207/2010

HOTĂRÂRE privind acordarea de ajutoare băneşti unui număr,de 9 familii din municipiul Suceava, care au avut de suferit ,de pe urma inundaţiilor din iunie 2010

 

 

                     ROMÂNIA                                                                                               

              JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                        SUCEAVA

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea de ajutoare băneşti unui număr

de 9 familii  din municipiul Suceava, care au avut de suferit

de pe urma inundaţiilor din  iunie 2010

 

            Consiliul Local al municipiului Suceava ;

 

Având în  vedere Expunerea de motive a Primarului, înregistrată sub nr.30.260 din 27.09.2010, Raportul Serviciului protecţie civilă, situaţii de urgenţă, sănătate şi securitate în muncă,  înregistrat sub nr.30.261 din 27.09.2010 şi Raportul comisiei economico-financiară, juridică şi disciplinară;

Având în vedere prevederile art.27, lit.m), din Legea nr.481 din 8 noiembrie 2004 privind protecţia civilă, republicată;

În baza art.36 alin.(6), lit a), pct.8, alin.(9), art.45 alin.(1), art. 49 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

HOTĂRĂŞTE :

 

 

            Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 22.500 RON, în vederea despăgubirii a unui număr de 9 familii, cu domiciliul în cartierul Iţcani din municipiul Suceava, care au avut de suferit în urma inundaţiilor din  iunie 2010 ;

            Art. 2 Anexa, ce cuprinde numele şi prenumele titularului, adresa, precum şi pagubele suferite de fiecare familie în parte, este parte integrantă a prezentei hotărâri ;

Art.3 Primarul municipiului Suceava, prin direcţiile şi serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

 TCACIUC NELU VASILE                                                 SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

   Nr. 207 din 30 septembrie 2010