Hotărârea nr. 205/2010

HOTĂRÂRE privind acordarea de despăgubiri pentru pagubele produse de amplasarea conductei de canalizare, proprietarilor de teren afectaţi de lucrările executate prin proiectul I.S.P.A.

    ROMÂNIA

       JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

               SUCEAVA

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

Privind acordarea de despăgubiri pentru pagubele produse de amplasarea conductei de canalizare, proprietarilor de teren afectaţi de lucrările executate prin proiectul I.S.P.A.

 

            Consiliul local al municipiului Suceava

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava şi a Viceprimarului municipiului Suceava Viorel Seredenciuc înregistrată sub nr.30.121/27.09.2010, Raportul Serviciului cadastru , fond funciar şi registru agricol nr.30.122/27.09.2010 şi Raportul comisiei economico-financiară, juridică şi disciplinară,

            În temeiul prevederilor art. 26 din Legea nr. 241/2006, privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;

            În baza dispoziţiilor art. 36 al. 2 lit. d, alin.6 lit.a,  pct 14, art. 45 alin 2 lit.a, art 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

HOTĂRĂŞTE :

 

 

             

Art. 1 Se aprobă acordarea de despăgubiri pentru pagubele produse de amplasarea conductei de canalizare, proprietarilor de teren afectaţi de aceste lucrări executate prin proiectul ISPA, în conformitate cu anexa ce face parte integrantă din hotărâre.

Art.  2. Se aprobă rapoartele de expertiză anexate la hotărâre.

Art. 3 Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile hotărârii.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ
 TCACIUC NELU VASILE                                                 SECRETAR MUNICIPIU                     
                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC
 
   
 
   Nr. 205 din 30 septembrie 2010