Hotărârea nr. 204/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii " Racord alimentare cu apă a ansamblului de locuinţe DN29 la reţeaua de apă a municipiului Suceava"

                       ROMÂNIA                            

             JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                       SUCEAVA

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi  obiectivului de investiţii

" Racord alimentare cu apă a ansamblului de locuinţe DN29 la reţeaua de apă a municipiului Suceava"

 

 

   

            Consiliul local al Municipiului Suceava;

            Având în vedere Expunerea de motive nr.30.053/27.09.2010, Raportul Serviciului Investiţii nr.30.054/27.09.2010 şi Raportul Comisiei economico-financiare, juridică si disciplinară;

            În conformitate cu prevederile art. 44, alin.1,  din Legea 273/2006 privind finantele publice locale ;

            În temeiul dispozitiilor art.36, alin.2, lit. “b”, alin.4, lit.”d”, art. 45, alin. 1, art. 47 si art. 49 din Legea  215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

HOTĂRĂŞTE :

 

         

 Art.1.Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii " Racord alimentare cu apă a ansamblului de locuinţe DN29 la reţeaua de apă a municipiului Suceava", prezentaţi în anexă.

 Art.2. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

 TCACIUC NELU VASILE                                                 SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

 Nr. 204 din 30 septembrie 2010