Hotărârea nr. 203/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea unor virări de credite între capitolele ,bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2010

                       ROMÂNIA                                                                                                     

               JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                        SUCEAVA

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor virări de credite între capitolele

bugetului  local  al municipiului Suceava

 pentru anul  2010

 

 

 

Consiliul local al municipiului Suceava;

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată sub nr.        30.166/27.09.2010, Raportul de specialitate al Compartimentului Buget din cadrul Direcţiei  Buget, Contabilitate şi Fiscalitate, înregistrat sub nr.30.167  din 27.09.2010 şi Raportul comisiei economico-financiară, juridică şi disciplinară.

            În baza dispoziţiilor Legii 273/2006 privind Finanţele publice locale, a Legii bugetului de stat pentru anul 2010 nr.11/26.01.2010 şi a Legii 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit. a, art.45, alin.2, lit.a, art.47 şi art.49, din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă bugetul local rectificat al municipiului Suceava pentru anul 2010, cuprins în Anexa  la prezenta hotărâre.

Art.2. Anexa  face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. (1) Cheltuielile prevăzute în bugetul local pentru anul 2010 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite.

            (2) Angajarea şi efectuarea cheltuielilor aprobate în buget se realizează numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita creditelor bugetare aprobate.

Art.4. Primarul municipiului Suceava, prin Direcţia  Buget, Contabilitate şi Fiscalitate şi celelalte servicii funcţionale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

 TCACIUC NELU VASILE                                                 SECRETAR MUNICIPIU                      

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

   Nr. 203 din 30 septembrie 2010