Hotărârea nr. 202/2010

HOTĂRÂRE privind reglementarea repartizării energiei termice în imobilele fără repartitoare de costuri şi sancţiuni pentru nerespectarea Ordinului ANRSC nr.343/2010

                         ROMÂNIA                                                                                                     

               JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                        SUCEAVA

 

 

HOTĂRÂRE

privind reglementarea repartizării energiei termice în imobilele fără repartitoare de costuri şi sancţiuni pentru nerespectarea Ordinului ANRSC nr.343/2010

 

 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului şi Viceprimarului municipiului Suceava înregistrată la nr.28.654 din 14.09.2010, raportul Serviciului Asociaţii Proprietari înregistrat la nr.28.655 din  14.09.2010 şi Raportul Comisiei de Servicii  Publice;

Ţinând cont de Ordinul ANRSC 483/2008, privind aprobarea contractului cadru pentru furnizarea agentului termic;

În temeiul prevederilor  art. 46 din Ordinul ANRSC 343/2010, pentru aprobarea normelor tehnice privind repartizarea consumului de energie termică între consumatorii din imobil de tip condominiu  în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum;

În temeiul art. 36 alin. 6, pct. 14, art. 45 alin. 1 si art. 49 din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. În imobilele unde sunt montate repartitoare de costuri, repartizarea cantităţilor de energie se va face obligatoriu după normele aprobate de Ordinul 343/2010.

            Calculul energiei termice pentru spaţiile comune în funcţie de coeficienţii de 50 % octombrie-noiembrie 2010, martie-aprilie 2011, şi 30% în decembrie 2010-februarie 2011, stabiliţi prin Ordinul 343/2010, este admis numai pe  motive bine justificate şi se va aplica numai pentru furnizarea energiei termice în sezonul 2010 – 2011.

Art.2. (1).Repartizarea cantităţii de energie termică pentru spaţiile comune din imobilele în care nu sunt montate repartitoare de costuri, se va face în conformitate cu prevederile art. 12, alin.2, lit.(b) din Ordinul 483/2008 şi anume:

“în cazul în care nu sunt montate repartitoare de costuri, sunt deconectări de la instalaţia interioară de distribuţie a energiei termice sau/şi sunt operatori economici care îşi desfăşoară activitatea în condominiu, cantitatea de energie termică pentru încălzire consumată în spaţiile comune se calculează proporţional cu raportul dintre SET3 (suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire montate în spaţiile comune luată împreună cu cea a conductelor reţelei interioare de distribuţie şi încălzire ce traversează spaţiile comune) şi SET (suprafaţa echivalentă termic totală din condominiu). Suprafaţa echivalentă termic totală însumează suprafaţa echivalentă termic a tuturor corpurilor de încălzire racordate la instalaţia interioară de distribuţie a energiei termice şi cea a tuturor conductelor reţelei interioare de distribuţie şi încălzire.

 Cantitatea de energie termică consumată în proprietatea fiecărui consumator este proporţională cu:

1.      suprafaţa utilă a spaţiului cu destinaţie de locuinţă şi cu suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire şi a coloanelor de distribuţie şi de încălzire din spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă pe care proprietarul le are în folosinţă, dacă este cazul, pentru consumatorii racordaţi la reţeaua internă de distribuţie a agentului termic, fiind aplicabile prevederile art.9, pct.14:

“Utilizatorul (asociaţia de proprietari) are obligaţia să calculeze şi să predea furnizorului de energie termică deciziile emise de comitetul executiv al asociaţiei de proprietari/locatari privind recalcularea suprafeţei utile luate în calcul la repartizarea energiei termice, ca urmare a modificării suprafeţei echivalente termic a corpurilor de încălzire din spaţiile cu destinaţie de locuinţă.”;

2.      suprafaţa echivalentă termic totală a corpurilor de încălzire şi a conductelor reţelei interne de distribuţie şi încălzire ce se găseşte în spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, pentru operatorii economici;

3.      suprafaţa echivalentă termic a coloanelor de încălzire şi de distribuţie ce traversează spaţiile cu destinaţie de locuinţă, pentru proprietarii care sunt deconectaţi;”

 

(2). În cazul în care, din motive temeinice, obiective, nu s-a putut efectua determinarea echivalentului termic din imobil, repartizarea consumului de energie pentru spaţiile comune se va face în funcţie de procentul aprobat de majoritatea proprietarilor din imobil sau scară, conform art.25 din Legea 230/2007 şi Legii 170/2010, unde se prevede faptul că hotărârile privind spaţiile comune se adoptă cu 2/3 din numărul proprietarilor. Acest calcul se va putea face numai pentru sezonul 2010-2011.

 

Art.3.   Societăţile comerciale care îşi desfăşoară activitatea în blocurile de locuinţe branşate la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice şi care au montat alte surse de încălzire, debranşându-se de la încălzirea centralizată, dar au coloane care străbat spaţiul comercial respectiv(izolate sau nu), sunt obligate, în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei să încheie contracte economice cu S.C. TERMICA S.A. pentru furnizarea şi plata energiei termice care este consumată de instalaţia comună din imobil (coloane de tranzit a spaţiului respectiv şi conductele de la subsolul blocului).  

Art.4 (1) Pentru nerespectarea prevederilor Ordinului 343/2010 şi nedeterminarea până la data de 31.10.2010  a suprafeţelor echivalente termic din imobil, firmele prestatoare de servicii, care exploatează repartitoarele de costuri, vor fi sancţionate cu amendă cuprinsă între 1000 şi 5000 lei.

                   (2) Pentru neluarea măsurilor certe în vederea determinării echivalentului termic în imobile fără repartitoare de costuri, preşedintele şi administratorul asociaţiei de proprietari, vor fi sancţionaţi cu amendă de 200 până la 1000 lei

Art.5. Nerespectarea prevederilor art. 3 din prezenta Hotărâre a Consiliului Local, societăţile comerciale care nu încheie contracte economice în termenul stabilit, vor fi sancţionate cu amendă cuprinsă între 500 şi 2000 lei.

Art.6. Dispoziţiile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, prestatorii de servicii şi Asociaţiile de proprietari.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

 TCACIUC NELU VASILE                                                 SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

   Nr. 202 din 17 septembrie 2010