Hotărârea nr. 201/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipiului Suceava la realizarea proiectului “EVUE – Mijloace de transport electrice în zonele urbane din Europa” faza a IIa cofinanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de cooperare teritorială URBACT II

                            ROMÂNIA

                    JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                               SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Municipiului Suceava la realizarea proiectului   “EVUE – Mijloace de transport electrice în zonele urbane din Europa” faza a IIa cofinanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de cooperare teritorială  URBACT II

Consiliul Local al Municipiului Suceava,

Având în vedere Expunerea de motive nr.27.902 din 06.09.2010, Raportul Serviciului de Integrare europeană şi strategii de dezvoltare nr.27.903 din 06.09.2010 şi Raportul Comisiei economico-financiară,  juridică şi disciplinară,

În conformitate cu prevederile art.44, Legii 273 din 2006 privind finanţele publice locale,

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „d”, art. 45, alin. 1, art. 47 şi art. 49 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         

            Art. 1 Se aprobă participarea Municipiului Suceava, în calitate de partener, la proiectul  “EVUE – Mijloace de transport electrice in zonele urbane din Europa” faza a IIa, proiect cofinanţat de Uniunea Europeană  în cadrul Programului de cooperare teritorială  URBACT II.                                                             

Art. 2 Se aprobă cheltuielile eligibile totale pentru realizarea proiectului cu titlul “EVUE – Mijloace de transport electrice în zonele urbane din Europa” faza a IIa, în valoare de 38.945 euro, din care:

- 80%, respectiv 31.156 euro, reprezintă cofinanţarea din partea Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională, respectând principiul rambursării după efectuarea cheltuielilor şi aprobarea acestora;

- 13%, respectiv 5.062,85 euro sunt cofinanţaţi din Bugetul de stat al României, respectând principiul rambursării după efectuarea cheltuielilor şi aprobarea acestora;

- 7%, respectiv 2.726,15 euro, reprezintă contribuţia locală aferentă Municipiului Suceava. Contribuţia locală a Municipiului Suceava este asigurată din remuneraţia angajaţilor delegaţi în implementarea proiectului, parţial din norma de lucru de 8 ore pe zi.

Art.3 Se împuterniceşte domnul Ion Lungu, Primarul Municipiului Suceava, să semneze toate documentele legate de proiect pe durata derulării acestuia.

Art.4 Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

         

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

 TCACIUC NELU VASILE                                                 SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

   Nr. 201 din 17 septembrie 2010