Hotărârea nr. 200/2010

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărării Consiliului Local nr. 257 din 28 septembrie 2009 privind aprobarea aplicării la Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, a studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia “Program de îmbunătăţire a calităţii mediului în zona Obcini, Areni, municipiul Suceava”

                      ROMÂNIA

             JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                      SUCEAVA

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea  Hotărării Consiliului Local nr. 257 din 28 septembrie 2009 privind aprobarea aplicării la Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii  mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, a studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia “Program de îmbunătăţire a calităţii mediului în zona Obcini, Areni, municipiul Suceava”

 

            Consiliul local al municipiului Suceava;

            Având în vedere Expunerea de motive nr.28.592/14.09.2010 Raportul Serviciului investiţii nr.28.593/14.09.2010 şi Raportul Comisiei economico-financiară, juridică si disciplinară;

            În conformitate cu prevederile art. 44, alin.1, din Legea 273 din 2006 privind finanţele publice locale.

            În temeiul dispoziţiilor art.36, alin. 2, lit. “b” – alin.4 lit.”d”, art. 45, alin. 1, art. 47 si art. 49 din Legea  215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulteriore.

HOTĂRĂŞTE :

 

            Art.I. Se completează art 2. din Hotărărea Consiliului Local nr. 257 din 28 septembrie 2009, pentru Program de îmbunătăţire a calităţii mediului în zona Obcini, Areni, municipiul Suceava”, cu un nou alineat;

         - Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Suceava, în valoare de 165.394 lei (în litere: o sută şaizeci şi cinci de mii trei sute nouăzeci şi patru) sumă ce reprezintă 10% din valoarea proiectului în sumă de 1.653.939 lei (în litere: un milion şase sute cinzeci şi trei de mii nouă sute treizeci şi nouă) contribuţie care va fi realizată astfel:

a)      financiar, din surse proprii în cuantum de 100.000  lei ( în litere: o sută de mii )

b)      în natură, prin realizarea manoperei, în echivalentul a 65.394 lei (în litere: şaizeci şi cinci de mii trei sute nouăzeci şi patru)

 

Art.II Celelalte prevederi din Hotărărea Consiliului Local nr. 257 din 28 septembrie 2009 rămăn valabile.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

 TCACIUC NELU VASILE                                                 SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

   Nr. 200 din 17 septembrie 2010