Hotărârea nr. 20/2010

HOTĂRÂRE,privind anularea penalităţilor aferente debitelor achitate către asociaţia de proprietari privind consumul de energie termică de un număr de 42 familii

                     ROMÂNIA

              JUDETUL SUCEAVA

 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                     SUCEAVA

 

   HOTĂRÂRE

 

privind anularea penalităţilor aferente debitelor achitate către asociaţia de proprietari  privind consumul de energie termică de un număr de 42 familii

Consiliul Local al municipiului Suceava

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava şi a Viceprimarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 7694/22.02.2010, Raportul Serviciului Asociaţii de Proprietari şi al Direcţiei Asistenţă Socială,înregistrat sub nr.7695/22.02.2010 si Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară,  

Având în vedere HCL nr. 61/2003 privind aprobarea Programului local de acţiune privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;

Văzând prevederile Legii nr. 116/2002 privind combaterea şi prevenirea marginalizării sociale, precum şi  Normele Metodologice de aplicare a acesteia;

Luând în considerare adresa Consiliului Concurenţei nr. 1350/12.01.2006 prin care se specifică că acestă măsură nu prezintă regimul juridic al ajutoarelor de stat către societăţi comerciale;

          În temeiul art. 36 ,alin 2,litera d, alin.6, litera a,punctul 2 art. 45, alin. 2, lit. „a”, art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă anularea penalităţilor aferente debitelor achitate la zi pentru un număr de 42 familii, nominalizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul municipiului Suceava, prin Serviciul de specialitate şi SC TERMICA SA Suceava vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                      

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  contrasemneaza

   VIOREL SEREDENCIUC                                      SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                             JR. CIUTAC IOAN

 

Nr. 20 Din 25 februarie 2010