Hotărârea nr. 2/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea listei spaţiilor proprietate privată a municipiului Suceava, aflate în administarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, în care funcţionează unităţi medicale precum şi a celor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, care urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor OUG nr. 68/28.05.2008

                      

                        ROMÂNIA                                                             

               JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA                                       

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei spaţiilor proprietate privată a municipiului Suceava, aflate în administarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, în care funcţionează unităţi medicale precum şi a celor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, care urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor OUG nr. 68/28.05.2008

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava inregistrata la nr.3341 din 25.01.2010, raportul serviciului Patrimoniu inregistrat la nr. 3342 din 25.01.2010 precum şi raportul comisiei economico financiară, juridică, disciplinară a Consiliului Local al municipiului Suceava;

            In baza prevederilor art. 4 şi ale art. 5 din OUG nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşăară activităţi conexe actului medical;  

            In temeiul prevederilor art. 36 al. (2), lit. c al. 5 lit. b şi art. 45 al. (3), art. 47 şi art. 49 din Legea a administratiei publice locale  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. (1) Se aproba lista spaţiilor proprietate privată a municipiului Suceava  aflate în administarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, în care funcţionează unităţi medicale precum şi a celor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, care urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor OUG nr. 68/28.05.2008, conform anexei la prezenta hotărâre.

            (2) Terenul aferent spaţiului medical se vinde o dată cu acesta.

            (3) Preţul de vânzare al spaţiilor medicale şi al terenurilor aferente se va stabili în momentul vânzării prin negociere directă între cumpărător şi comisia pentru vânzarea spaţiilor medicale şi nu va putea fi mai mic decât preţul de vânzare stabilit în baza unui raport de evaluare de către un evaluator autorizat.

(4) Preţul de vânzare se va plăti de cumpărător la încheierea contractului de vânzare cumpărare.

Art. 2. Primarul Municipiului Suceava prin Serviciile de specialitate precum şi Comisia pentru vânzarea acestor spaţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                            CONTRASEMNEAZĂ

             MOCANU VASILE                                                              SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                            jr. IOAN CIUTAC

 

       Nr.2 din 28 ianuarie 2010