Hotărârea nr. 199/2010

HOTĂRÂRE privind punerea la dispoziţia proiectului « Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava » a amplasamentului pentru obiectivele ;Staţie de Pompare ape uzate Nr.1 ;Nr.2 ;Nr.3 ;Nr.4;Nr. 5; Staţie de Pompare apă potabilă Nr.1 ;Staţie de Pompare ape uzate Tabăcăriei ;Staţia de epurare ape uzate-unitatea de dezinfecţie existentă

                      ROMÂNIA

              JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                      SUCEAVA

 

HOTĂRÂRE

privind punerea la dispoziţia proiectului « Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava » a amplasamentului pentru obiectivele ;Staţie de Pompare ape uzate Nr.1 ;Nr.2 ;Nr.3 ;Nr.4;Nr. 5; Staţie de Pompare apă potabilă Nr.1 ;Staţie de Pompare ape uzate Tabăcăriei ;Staţia de epurare  ape uzate-unitatea de dezinfecţie existentă

 

            Consiliul local al municipiului Suceava;

            Având în vedere Expunerea de motive nr.28.522/14.09.2010 Raportul Serviciului investiţii nr.28.523/14.09.2010 şi Raportul Comisiei economico-financiară, juridică si disciplinară;

            În conformitate cu prevederile art. 44, alin.1, din Legea 273 din 2006 privind finanţele publice locale.

            În temeiul dispoziţiilor art.36, alin. 2, lit. “b” – alin.4 lit.”d”, art. 45, alin. 1, art. 47 si art. 49 din Legea  215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulteriore.

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1. Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului « Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava » a terenului  care se află în domeniul public al localităţii Suceava, teren disponibil exclusiv pentru realizarea investiţiei propuse, pentru obiectivele: 

-Statie de pompare ape uzate Nr.1 Str. Pictor Panaiteanu identic cu parcela cadastrala provizorie nr22.21/2010                                                                     

-Statie de pompare ape uzate Nr.2 Str. Depoului identic cu parcela cadastrala provizorie Nr24.60/2010                                                                                       

-Statie de pompare ape uzate Nr.3 Str. Aurel Vlaicu identic cu parcela cadastrala provizorie Nr 27.22/2010                                                                               

-Statie de pompare ape uzate Nr.4 Str. Al. Voievidca identic cu parcela cadastrala provizorie Nr 27.64/2010

-Staţie de pompare ape uzate Nr.5,cartier Tătăraşi,conform planului component al Studiului de Fezabilitate întocmit de S.C. EPTISA ROMÂNIA SRL.

-Staţie de pompare apă potabilă Nr.1 Str. Pictor Panaiteanu identic cu parcela cadastrală provizorie Nr.20.12/2010

Art.2. Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului « Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava » a clădirilor aflate în patrimoniul Municipiului Suceava pentru obiectivele: 

 -Staţia de pompare ape uzate Tăbăcăriei la care se vor executa lucrări de reabilitare a construcţiilor existente şi a instalaţiilor mecanice şi hidraulice 

-Staţie de Epurare ape uzate – unitatea de dezinfecţie existentă                                                                                                                                                               

            Art.3. Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul municipiului Suceava.

            Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului localităţii.

 

           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

 TCACIUC NELU VASILE                                                 SECRETAR MUNICIPIU                      

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

   Nr. 199 din 17 septembrie 2010