Hotărârea nr. 198/2010

HOTĂRÂRE privind concesionarea unor active situate în incinta CET Suceava în vederea realizării şi operării, prin atragerea capitalului privat, a unei centrale de cogenerare de înaltă eficienţă dimensionată pentru necesarul de energie termică în municipiul Suceava şi concesionarea în vederea retehnologizării şi operării Centralei electrice de termoficare în cogenerare cu combustibil cărbune din municipiul Suceava

                       ROMÂNIA

               JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

 

 

HOTĂRÂRE

Privind concesionarea unor active situate în incinta CET Suceava în vederea realizării şi operării, prin atragerea capitalului privat, a unei centrale de cogenerare de înaltă eficienţă dimensionată pentru necesarul de energie termică în municipiul Suceava şi concesionarea  în vederea retehnologizării şi operării Centralei electrice de termoficare în cogenerare cu combustibil cărbune din municipiul Suceava

 

 

 

Consiliul Local al municipiului Suceava;

 

            Având în vedere expunerea de motive a Primarului înregistrată cu nr.28.488/13.09.2010, raportul Direcţiei Generală Tehnică şi de Investiţii înregistrat cu nr.28.489/13.09.2010 şi raportul Comisiei economico-financiare juridice şi disciplinare;

            Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificări şi a O.G. 88/1997, privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificări, precum şi a normelor metodologice de aplicare;

            În temeiul dispoziţiilor art.36 alin 2 lit. „a” şi lit. „c”, art. 36 alin. 5 lit. „b”, art.45, alin.3, art.47 şi art.49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă concesionarea unor active situate în incinta CET Suceava în vederea realizării şi operării, prin atragerea capitalului privat, a unei centrale de cogenerare de înaltă eficienţă dimensionată pentru necesarul de energie termică în municipiul Suceava conform caietului de sarcini conţinut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2 Se aprobă concesionarea în vederea retehnologizării şi operării Centralei electrice de termoficare în cogenerare cu combustibil cărbune din municipiul Suceava conform caietului de sarcini conţinut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.3 Dispoziţiile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, AGA S.C. Termica S.A. Suceava şi conducerea executivă a S.C. Termica S.A. Suceava.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

 TCACIUC NELU VASILE                                                 SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

   Nr. 198 din 17 septembrie 2010