Hotărârea nr. 197/2010

HOTĂRÂRE privind asocierea între Municipiul Suceava şi SC Termica SA Suceava

                             ROMÂNIA

                    JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA                     

 

HOTĂRÂRE

privind asocierea între Municipiul Suceava şi SC Termica SA Suceava

 

 

Consiliul Local al Municipiului Suceava,

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava nr.28.490 din 13.09.2010, raportul Serviciului patrimoniu înregistrat la nr.28.491 din 13.09.2010 şi raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

În baza prevederilor art.35, alin.1 Legea nr.273/2006 privind  finanţele publice locale.

În temeiul prevederilor art.36, alin. 7, lit. a art.47 şi art.49 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art. 1. Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava reprezentat prin Ion Lungu - Primar şi  S.C. Termica SA Suceava cu sediul în Suceava, str. Energeticianului nr. 1 înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J33/310/2002, cod de înregistrare fiscală RO14682110, reprezentată prin Dl. Constantin Plăcintă în calitate de director general în vederea realizarea unei centrale de cogenerare de înaltă eficienţă, dimensionată pentru necesarul de energie termică din municipiul Suceava, şi pentru retehnologizarea şi operarea Centralei Electrice de Termoficare combustibil cărbune din municipiul Suceava.

  Art. 2. Se aprobă contractul de asociere în forma prezentată în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Contribuţia părţilor în această asociere va fi evidenţiată în contractul de asociere care va fi supus aprobării Consiliului Local într-o şedinţă viitoare .

Art. 3. Se aprobă convenţia privind condiţiile concrete de realizare/executare a contractului de asociere în forma prezentată în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 4. Se mandatează Primarul municipiului Suceava în vederea încheierii contractului de asociere şi a convenţia privind condiţiile concrete de realizare/executare a contractului de asociere.

Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Municipiului Suceava prin compartimentele de specialitate şi SC Termica SA Suceava.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

 TCACIUC NELU VASILE                                                 SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

   Nr. 197 din 17 septembrie 2010