Hotărârea nr. 196/2010

HOTĂRÂRE privind majorarea preţului local de facturare pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate

                     ROMÂNIA

             JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

 

 

HOTĂRÂRE

privind majorarea preţului local de facturare pentru energia termică

furnizată populaţiei prin sisteme centralizate

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului înregistrată cu nr.28.582/14.09.2010, raportul Direcţiei Generale Tehnică şi de Investiţii înregistrat cu nr.28.583/14.09.2010 şi Raportul comisiei economico-financiare juridice şi disciplinare;

            Având în vedere prevederile art. 3, alin. 1 din OG nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energie termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate;

            În baza prevederilor Ordinului nr. 21/2006 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor locale de referinţă şi a sumelor necesare pentru compensarea combustibililor folosiţi pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate (art. 21, alin. 1, lit. b);

            În temeiul prevederilor pct. 44 din OUG nr. 58/26.06.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar – fiscale – act normativ care modifică cota standard de la 19% la 24%;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. (d),  alin. 6, lit. (a), pct. 14, art. 45, alin. 1 şi art. 49 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă majorarea preţului local de facturare pentru energie termică furnizată populaţiei    prin sisteme centralizate de la  178 lei/Gcal, inclusiv TVA la 185,48 lei /Gcal, inclusiv TVA .

 

Art. 2. Primarul municipiului Suceava şi SC TERMICA SA Suceava  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

  TCACIUC NELU VASILE                                                 SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

   Nr. 196 din 17 septembrie 2010