Hotărârea nr. 194/2010

H O T Ă R Â R E,privind modificarea Anexei nr. 6 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Suceava nr.169/29.07.2010 privind măsurile organizatorice ce se vor aplica la nivelul Municipiului Suceava, în vederea încadrării în numărul maxim de posturi stabilit potrivit art.III-VI din O.U.G. nr. 63/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                                 

                                                                         

H O T Ă R Â R E

 

privind  modificarea Anexei nr. 6 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Suceava nr.169/29.07.2010 privind măsurile organizatorice ce se vor aplica la nivelul Municipiului Suceava, în vederea încadrării în numărul maxim de posturi stabilit potrivit art.III-VI din O.U.G. nr. 63/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

 

 

            Consiliul Local al municipiului Suceava ;

            Având în vedere:

-            Expunerea de motive prezentată de Primarul  municipiului Suceava înregistrată

sub nr. 26804 / 26.08.2010;

-            Raportul cu nr. 26805 / 26.08.2010 al Serviciului  resurse umane;

-            Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

În  conformitate  cu  dispoziţiile:

- art.III-VI din O.U.G. nr. 63/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

- art.100 din Legea nr.188/1999, republicată (2), privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul prevederilor art. 36  alin.(2) lit. a) şi alin.(3) lit.b), art.45 alin.(1) şi art.47 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată , cu modificarile si completarile ulterioare ;                                                           

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

            Art.I. Se aprobă modificarea Anexei nr.6 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Suceava nr.169/29.07.2010 privind măsurile organizatorice ce se vor aplica la nivelul Municipiului Suceava, în vederea încadrării în numărul maxim de posturi stabilit potrivit art.III-VI din O.U.G. nr. 63/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, ce reprezintă statul de funcţii al Poliţiei Comunitare a municipiului Suceava, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II. Celelalte prevederi şi anexe ale H.C.L. nr.169/29.07.2010 privind măsurile organizatorice ce se vor aplica la nivelul Municipiului Suceava, în vederea încadrării în numărul maxim de posturi stabilit potrivit art.III-VI din O.U.G. nr. 63/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare rămân valabile.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    contrasemneaza

TCACIUC NELU VASILE                                                 SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                  JR. CIUTAC IOAN

 

 

Nr. 194 Din 26 august 2010