Hotărârea nr. 193/2010

HOTĂRÂRE,privind aprobarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor,medicilor dentişti ,asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                                          

               HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor,medicilor dentişti ,asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ

 

                        Consiliul Local al municipiului Suceava ;

                                Având în vedere:

-                            Expunerea de motive a primarului  municipiului Suceava înregistrată sub nr. 26671/25.08.2010

-                            Raportul comun cu nr. 26672/25.08.2010 al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Direcţia buget, contabilitate şi fiscalitate ;

-                            Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară

    Dispoziţiile O.U.G.  nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile publice locale, H.G.R. nr. 56/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.162/2008,  Legii nr. 176/2009 privind aprobarea O.G. nr. 2/2009 privind aprobarea unor măsuri economico-financiare pentru desfăşurarea activităţii unităţilor sanitare în cadrul procesului de reformă şi operaţionalizare, Ordinul 1030/2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor,medicilor dentişti ,asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ ,Ordinul 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor,Legea 330/2009 cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice.

            În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. “a” şi alin.(3) lit.”b” şi ale art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată , cu modificarile si completarile ulterioare                                                

                                                                                               

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

                Art.1. – Se aprobă Contractul pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor,medicilor dentişti ,asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ,  prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Se împuterniceşte primarul municipiului Suceava să senmeze Contractul pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor,medicilor dentişti asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ,

Art.3. - Primarul municipiului Suceava prin Serviciul  resurse umane, Direcţia buget, contabilitate şi fiscalitate şi Direcţia de Asistenţă Socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

                        PRESEDINTE DE SEDINTA                                             contrasemneaza

                         TCACIUC NELU-VASILE                                     SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                                     JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

Nr. 193 Din 26 august 2010