Hotărârea nr. 192/2010

HOTĂRÂRE,privind modificarea Hotărărea Consiliului Local nr. 257 din 28 septembrie 2009 privind aprobarea aplicării la Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, a studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia “Program de îmbunătăţire a calităţii mediului în zona Obcini, Areni, municipiul Suceava”

                      ROMÂNIA

             JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                      SUCEAVA

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea  Hotărărea Consiliului Local nr. 257 din 28 septembrie 2009 privind aprobarea aplicării la Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii  mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, a studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia “Program de îmbunătăţire a calităţii mediului în zona Obcini, Areni, municipiul Suceava”

 

          Consiliul local al municipiului Suceava;

          Având în vedere Expunerea de motive nr. 26868/26.08.2010,  Raportul Serviciului investiţii nr. 26869/26.08.2010 şi Raportul Comisiei economico-financiară, juridică si disciplinară;

          În conformitate cu prevederile art. 44, alin.1, din Legea 273 din 2006 privind finanţele publice locale.

          În temeiul dispoziţiilor art.36, alin. 2, lit. “b” – alin.4 lit.”d”, art. 45, alin. 1, art. 47 si art. 49 din Legea  215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

            Art.I. Se completează art 2. din Hotărărea Consiliului Local nr. 257 din 28 septembrie 2009, pentru Program de îmbunătăţire a calităţii mediului în zona Obcini, Areni, municipiul Suceava”,după cum urmează :

     “ Art 2.1 Se aprobă  încheierea în termenul prevăzut, prin reprezentantul legal al unităţii administrativ – teritoriale, a contractului  pentru finantare nerambursabilă- se mandateaza Primarul Ion Lungu pentru  încheierea contractului

       Art 2.2  Se aprobă punerea la dispoziţie a terenului pentru proiect dupa cum reiese din extrasul de carte funciară:

 

-  parcela de 844 mp din cartea funciara nr. 32060 UAT Şcheia, Intravilan Suceava, b-dul 1 Decembrie 1918,

-  parcela de 2600 mp din cartea funciara nr. 32061 UAT Şcheia, Intravilan Suceava, b-dul 1 Decembrie 1918,

          -  parcela de 529 mp din cartea funciara nr. 32062 UAT Şcheia, Intravilan Suceava, b-dul 1 Decembrie 1918 şi

          - parcela de 9553 mp din cartea funciara nr. 31887 UAT Suceava, Intravilan Suceava, Parc Universitate,

          Art 2.3  Întocmirea, organizarea, şi derularea procedurilor de achizţie publică precum şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice .”

 

Art.II Celelalte prevederi din Hotărărea Consiliului Local nr. 257 din 28 septembrie 2009 rămăn valabile.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  Contrasemneaza

  TCACIUC NELU-VASILE                                                Secretar Municipiu

                                                                                                  jr. CIUTAC IOAN

 

 

 

 

Nr.    192   Din 26 august 2010