Hotărârea nr. 191/2010

HOTĂRÂRE,privind punerea la dispoziţia proiectului « Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava » a terenului pentru reabilitare şi extindere câmp de puţuri Berchişeşti ; zonă de protecţie sanitară pentru sursa de apă Berchişeşti ; reabilitare staţie de tratare a apei Mihoveni

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                                  

 

 HOTĂRÂRE

privind punerea la dispoziţia proiectului « Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava »     a terenului pentru reabilitare şi extindere câmp de puţuri Berchişeşti ; zonă de protecţie sanitară pentru sursa de apă Berchişeşti ; reabilitare staţie de tratare a apei Mihoveni

 

          Consiliul local al municipiului Suceava;

          Având în vedere Expunerea de motive nr. 26512/24.08.2010  Raportul Serviciului investiţii nr. 26513/24.08.2010 şi Raportul Comisiei economico-financiară, juridică si disciplinară;

          În conformitate cu prevederile art. 44, alin.1, din Legea 273 din 2006 privind finanţele publice locale.

          În temeiul dispoziţiilor art.36, alin. 2, lit. “b” – alin.4 lit.”d”, art. 45, alin. 3, art. 47 si art. 49 din Legea  215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificarile si completarile ulterioare ;

 

 

HOTĂRĂŞTE :

 

          Art.1. Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului  « Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava » pe timpul realizării  investiţiei a terenului pentru obiectivele :

-         reabilitare şi extindere câmp de puţuri Berchişeşti ;

-         zonă de protecţie sanitară pentru sursa de apă Berchişeşti ;

-         reabilitare staţie de tratare a apei Mihoveni.

 în cadrul proiectului « Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava », teren identificat conform extrasului de carte funciară 465/N şi extras de carte funciară nr.30267 care se referă la investiţia Berchişeşti.

      Art.2. Obiectul de investiţii

-         reabilitare şi extindere câmp de puţuri Berchişeşti ;

-         zonă de protecţie sanitară pentru sursa de apă Berchişeşti ;

-         reabilitare staţie de tratare a apei Mihoveni.

 

aferent proiectului « Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava » se va executa pe terenul care se află în domeniul public al localităţii Suceava, teren disponibil exclusiv pentru realizarea obiectivului propus în proiect.

          Art.3. Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul municipiului Suceava.

          Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului localităţii.

 

            

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                       contrasemneaza

TCACIUC NELU-VASILE                                                              SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                                    JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

Nr. 191 Din 26 august 2010