Hotărârea nr. 190/2010

HOTĂRÂRE,privind transformarea, în condiţiile legii, a unui post ,în statul de funcţii al Direcţiei Administraţia Pieţelor

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                                  

                            

HOTĂRÂRE

privind transformarea, în condiţiile legii, a unui post

în statul de funcţii al Direcţiei Administraţia Pieţelor

 

          Consiliul Local al municipiului Suceava ;

 

            Având în vedere:

-                              expunerea de motive a Primarului  municipiului Suceava înregistrată  sub nr. 26381/23.08.2010

-                              raportul Serviciului resurse umane înregistrat sub  nr.26382/23.08.2010

-                              raportul Comisiei economice-financiare, juridică, disciplinară;

            În conformitate cu art.32 şi Anexa nr.I art.8 alin.(8) din Legea-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

          În temeiul prevederilor art. 36  alin. (2) lit. a) şi alin.(3) lit. b) şi ale art.46 al.(1) din Legea nr. 215/2001, republicată, a administraţiei publice locale

 

                                   

H O T Ă R Ă Ş T E

 

 

            Art.1. - Se aprobă transformarea unui post din statul de funcţii al Direcţiei Administraţia Pieţelor – Biroul investitii, reparatii si administrativ  - din subinginer gradul IA în inspector de specialitate gradul II pentru promovarea titularului postului respectiv ca urmare a absolvirii studiilor superioare de lungă durată cu profil tehnic.

            Art.2 – Statul de funcţii al Direcţiei Administraţia Pieţelor, modificat potrivit  art.1, se constituie în anexă şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Primarul municipiului Suceava prin Serviciul resurse umane şi Direcţia Administraţia Pieţelor va aduce la îndeplinire prevederile hotărârii.

 

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA                                                       contrasemneaza

            TCACIUC NELU-VASILE                                                  SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                                JR. CIUTAC IOAN

 

 

NR. 190 Din 26 august 2010