Hotărârea nr. 19/2010

HOTĂRÂRE,privind cumpărarea terenului în suprafaţă de 500 mp –,teren proprietatea fam. Barariu Cristian şi Elena Loredana prin acordarea de ,despăgubiri băneşti în sumă de 66.402 lei

ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

           SUCEAVA

 

 

 

 

  HOTĂRÂRE

 

 

privind cumpărarea  terenului în suprafaţă de 500 mp –

  teren proprietatea fam. Barariu Cristian şi Elena Loredana  prin acordarea de

despăgubiri băneşti în sumă de 66.402 lei

 

 

 

            Consiliul local al municipiului Suceava

 

             Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava înregistrată sub nr.             din 34441/09.11.2009,  Raportul Serviciului Cadastru, Fond Funciar şi Registrul Agricol  nr. 34442             din 09.11. 2009 , Raportul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului si Raportul comisiei economico financiara , juridica , disciplinara ;

             În temeiul prevederilor Legii nr. 247/2005, Titlul X, art. 2, alin. 1, privind circulaţia juridică a terenurilor;

             În baza prevederilor art.36, alin 2 litera b 2, art. 45 alin.2 litera “a” art. 47, 49,  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

HOTĂRĂŞTE :

 

 

            Art.1    Se aprobă preluarea în proprietate prin cumpărare de către Municipiul Suceava a terenului în suprafaţă de 500  mp. identic cu  parcela  nr. 31555 din C.F. 30725 a Com Cad. Suceava - proprietatea fam.  Barariu Cristian şi Elena Loredana , prin acordarea de despăgubiri în sumă de  66.402 lei  pe baza raportului de evaluare însuşit de Consiliul local ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2   Primarul municipiului Suceava, prin aparatul  de specialitate va duce la îndeplinire prevederile hotărârii.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                                     contrasemneaza

VIOREL SEREDENCIUC                                                                             SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                                                  JR. CIUTAC IOAN

 

 

Nr. 19 Din 25 februarie 2010