Hotărârea nr. 189/2010

HOTĂRÂRE,privind transformarea unor posturi-funcţii publice în statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                                  

                                                                       

                                               

HOTĂRÂRE

privind  transformarea unor posturi-funcţii publice în statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava

 

 

            Consiliul Local al municipiului Suceava ;

            Având în vedere:

-       Expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului Suceava înregistrată sub nr 26370/ 23.08.2010

-       Raportul cu nr 26371 / 23.08.2010 al Serviciului  resurse umane

-       Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară

În baza art. 64 - 65 din Legea nr.188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici,

cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu dispoziţiile Legii-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

            În temeiul prevederilor art. 36  alin. (2) lit. a) şi alin.(3) lit.b), art.45 alin.(1) şi art.47 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

                                                           

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Pentru promovarea în grad profesional a funcţionarilor publici de execuţie care au

susţinut în luna iulie 2010 examen de promovare, potrivit procedurilor specifice, la care au fost declaraţi “Admis, se aprobă, în condiţiile legii, transformarea posturilor - funcţii publice ocupate de aceştia în statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava prin transformarea gradului profesional deţinut în gradul profesional imediat superior.

Art.2. – Potrivit art.1 se aprobă, în formă actualizată, statul de funcţii pentru aparatul de

specialitate al primarului municipiului Suceava, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.3. – Primarul municipiului Suceava prin aparatul său de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

                           PRESEDINTE DE SEDINTA                                                      contrasemneaza

                            TCACIUC NELU-VASILE                                                SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                                             JR. CIUTAC IOAN

 

 

Nr.189 Din 26 august 2010