Hotărârea nr. 188/2010

HOTĂRÂRE,privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă ,al municipiului Suceava

 

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                                

 

HOTĂRÂRE

 

privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

al municipiului Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava ;

 

Având în  vedere Expunerea de motive a Primarului, înregistrată sub nr. 14129 din         20.04. 2010, Raportul de specialitate al Serviciului protecţie civilă, situaţii de urgenţă, sănătate şi securitate în muncă,  înregistrat sub numărul 14130 din 20.04.2010, ţinând cont de prevederile art.15 alin.(2) şi ale art.27 lit. f” din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea nr.212/2006, prevederile Ordinului ministrului administraţiei  şi internelor nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor  de performanţă privind structura organizatorică şi   dotarea serviciilor voluntare  pentru situaţii de urgenţă, prevederile Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 195/2007 privind modificarea  şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 7l8/2005  pentru  aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor  voluntare pentru situaţii de urgenţă, prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului României nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare, prevederile art. 13 lit. „b” din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor .

În temeiul dispoziţiunilor  art. 36 alin. (2)  lit. d”  şi alin. (6) lit. a” punctul 8  şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale , republicată, cu modificarile si completarile ulterioare ;

 

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se aprobă reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Suceava, clasificat în serviciu de categoria a II-a, cu organigrama şi numărul de personal (angajat şi/sau voluntari) conform Anexei nr.1.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului  Suceava, conform Anexei nr.2.

Art. 3. Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4.  Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                       contrasemneaza

TCACIUC NELU-VASILE                                                    SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                        JR. CIUTAC IOAN

Nr.188  Din 26 august 2010