Hotărârea nr. 185/2010

HOTĂRÂRE,privind aprobarea Master Planului pentru proiectul " Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Suceava"

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                                  

                     

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Master Planului pentru proiectul " Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Suceava"

 

          Consiliul local al municipiului Suceava;

          Având în vedere Expunerea de motive nr. 26269/20.08.2010  Raportul Serviciului investiţii nr. 26270/20.08.2010 şi Raportul Comisiei economico-financiară, juridică si disciplinară;

          În temeiul  art.36, alin. 4, lit. “f” şi alin.6 lit.”a” pct. 14, şi al art. 45, alin. 1, din Legea  administaţiei publice locale nr.215/2001, republicată,cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

 

HOTĂRĂŞTE :

 

 

 

          Art.1. Se aprobă  Master planul pentru proiectul "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Suceava" , prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2. Hotărârea Consiliului local nr.13 din 12.02.2010 se revoca.

             Art.3. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                      Contrasemneaza

TCACIUC NELU-VASILE                               SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                 JR. CIUTAC IOAN

 

Nr. 185 Din 26 august 2010