Hotărârea nr. 184/2010

HOTĂRARE,privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spaţii de locuit prin construirea unor balcoane

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

 

HOTĂRARE

privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate privată  a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spaţii de locuit prin construirea unor balcoane 

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

            Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 26302 din 20.07.2010, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 26303 din 20.07.2010, raportul comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară şi  al comisiei de amenajare a teritoriului şi urbanism;

            În baza prevederilor art. 13 şi art. 15 ale cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată şi completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,

În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 republicată a administraţiei publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică, a unei parcele de teren (solicitant Ursu Simona Anca) în suprafaţă de 10,80 mp (p.c. 32919) situate în Suceava str. Rulmentului nr. 2, bl. 44, în scopul extinderii apartamentului nr. 2 cu un balcon

Art. 2. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren (solicitant Gavrilovici Artemisa şi Gavrilovici Constantin) în suprafaţă de 3,60 mp situate în Suceava B-dul George Enescu nr. 34, bl. D72 în scopul extinderii apartamentului nr. 3 cu un balcon.

Art. 3. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică, a unei parcele de teren (solicitant Bîrgovan Dorina) în suprafaţă de 5,80 mp (p.c. 36349) situate în Suceava str. Tipografiei nr. 4, bl. A5, în scopul extinderii apartamentului nr. 1 cu un balcon

Art. 4. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică, a unei parcele de teren (solicitant Tuchlei Maricica) în suprafaţă de 10 mp (p.c. 33503) situate în Suceava str. Sta’iunii nr. 11, bl. E9, sc. B în scopul extinderii apartamentului nr. 1 cu un balcon

Art. 5.  Parcelele de teren menţionate mai sus se concesionează pe o perioada de 49 de ani.

            Art. 6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

        

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                                     contrasemneaza

TCACIUC NELU-VASILE                                                                               SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                                                   JR. CIUTAC IOAN

 

 

Nr. 184 Din 26 august 2010