Hotărârea nr. 183/2010

HOTĂRARE,privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea extinderii unor spaţii de locuit şi spaţii comerciale

 

 

R O M AN I A                                                                           

              JUDETUL SUCEAVA                                                   

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI          

                      S U C E A V A

 

 

 

 

HOTĂRARE

privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea extinderii unor spaţii de locuit şi spaţii comerciale

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

            Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 26392 din23.08.2010, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 26393 din 23.08.2010, cât şi raportul comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară;

            În baza prevederilor art.17 cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată şi completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,

            În conformitate cu prevederile HCL nr. 267/30.09.2004 privind stabilirea modului de calcul al nivelului minim al redeventei datorate pentru concesionarea terenurilor proprietate a municipiului Suceava;

            În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al. (5) lit. b, art. 45 al. (1), art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 republicată a administraţiei publice locale. 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă rapoartele de evaluare a terenurilor proprietate a municipiului Suceava situate in Suceava :

(1) Str. Ştefan cel Mare nr. 53, bl. G, sc. B în suprafaţă de 8,20 mp, în scopul amenajării  accesului din exterior la librăria creştină;

(2) Str. Eroilor nr. 8, bl. 53, sc. A, în suprafaţă de 10 mp în scopul extinderii apartamentului nr. 10 cu un balcon;

(3) Str. Amurgului nr. 7, bl. 120, sc. C în suprafaţă de 3,60 mp, în scopul extinderii apartamentului nr. 25 cu un balcon;

(4) Str. Tipografiei nr. 2, blc. A4, sc. C, în suprafaţă de 28 mp în scopul extinderii laboratorului de tehnică medicală şi realizarea unei alei de acces.

(5) str. Jean Bart nr. 4, bl. 80, în suprafaţă totală de 6,50 mp, în scopul extinderii apartamentului nr. 3 cu un balcon

(6) str. Mărăşeşti, nr. 26, bl. T2, ap. 3, în suprafaţă totală de 2,50 mp, în scopul amenajării unei scări de acces la apartamentul nr. 3

(7) str. Zorilor fn, în suprafaţă totală de 100 mp, în scopul extinderii şi modernizării spaţiului comercial existent

(8) str. Bujorilor nr. 11, bl. 104, sc. C, în suprafaţă totală de 8,06 mp, în scopul extinderii apartamentului nr. 2 cu un balcon

(9) str. Mihai Viteazunr. 20, bl. 20, sc. B, , în suprafaţă de 40,40 mp, în scopul extinderii apartamentelor nr. 7, 8, 9, 10, 11, 12, situate la parter, etajul 1 şi etajul 2 din blocvul nr. 20, sc. B

(10) str. Prieteniei nr. 2, bl. 91, sc. B, în suprafaţă de 4 mp, în scopul extinderii apartamentului nr. 1 cu un balcon

(11) str. Victoriei nr. 17, bl. E13, sc. B, în suprafaţă totală de 9,98 mp, în

scopul amenajării unui windfang şi a unor scări de acces la apartamentul nr. 3

 (12) str. Prieteniei nr. 4, bl. 90, în suprafaţă de 9,75 mp, în scopul extinderii apartamentului nr. 2 cu un balcon

Art.2. Se aprobă caietele de sarcini în vederea concesionării parcelelor de teren precizate la art. 1.

            Art.3. Se aprobă preţurile concesiunii suprafeţelor de teren menţionate mai sus la nivelul sumei de:

(1) 1033 euro respectiv 4370 lei pentru parcela de teren în suprafaţă  de 8,20 mp situată în Suceava str. Ştefan cel Mare nr. 53, bl. G, sc. B, cu recuperarea preţului concesiunii la data semnării contractului de concesiune.

            (2) 280 euro respectiv 1200 lei pentru parcelele de teren în suprafaţă de 10 mp situată în Suceava str. Eroilor nr. 8, bl. 53, sc. A, ap. 10 cu recuperarea preţului concesiunii la data semnării contractului de concesiune.

(3) 100 euro respectiv 425 lei pentru parcela de teren în suprafaţă de 3,60 mp situată în Suceava str. Amurgului nr. 7, bl. 120, sc. C, ap. 25 cu recuperarea preţului concesiunii la data semnării contractului de concesiune,

(4) 2800 euro respectiv  12000  lei pentru parcela de teren în suprafaţă de 28 mp situată în Suceava str. Tipografiei nr. 2, blc. A4, sc. C, ap. 1 cu recuperarea preţului concesiunii la data semnării contractului de concesiune.

(5) 208 euro respectiv 880 lei pentru parcela de teren în suprafaţă de 6,50 mp situată în Suceava str. Jean Bart nr. 4, bl. 80, cu recuperarea preţului concesiunii la data semnării contractului de concesiune

(6) 295 euro respectiv 1429 lei pentru parcela de teren în suprafaţă de 2,50 mp situată în Suceava str. Mărăşeşti, nr. 26, bl. T2, ap. 3, cu recuperarea preţului concesiunii la data semnării contractului de concesiune

(7) 7.600 euro respectiv 32150 lei pentru parcela de teren în suprafaţă de 100 mp situată în Suceava str. Zorilor fn, cu recuperarea preţului concesiunii la data semării contractului de concesiune;

(8) 274 euro respectiv 1160 lei pentru parcela de teren în suprafaţă de 8,06 mp situată în Suceava str. Bujorilor nr. 11, bl. 104, sc. C, cu recuperarea preţului concesiunii la data semnării contractului de concesiune;

(9) 4986 euro respectiv 21106 lei pentru parcela de teren în suprafaţă de 40,40 mp situată în Suceava str. Mihai Viteazunr. 20, bl. 20, sc. B, ap. 7, 8, 9, 10, 11 şi 12, cu recuperarea preţului concersiunii la data semnării contractului de concesiune;

(10) 128 euro respectiv 542 lei pentru parcela de teren în suprafaţă de 4 mp situat în Suceava str. Prieteniei nr. 2, bl. 91, sc. B, cu recuperarea preţului concesiunii la data semnării contractului de concesiune;

(11) 529 euro respectiv 2239 lei pentru parcela de teren în suprafaţă de 9,98 mp situat în Suceava str. Victoriei nr. 17, bl. E13, sc. B cu recuperarea preţului concesiunii la data semnării contractului de concesiune;

(12) 312 euro respectiv 1321 lei pentru parcela de teren situată în Suceava str. Prieteniei nr. 4, bl. 90, sc. C, ap. 2 cu recuperarea preţului concesiunii la data semnării contractului de concesiune

Art. 4. Rapoartele de evaluare şi caietele de sarcini constituie anexe la prezenta hotărare.

Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                CONTRASEMNEAZA

             TCACIUC NELU VASILE                                                               SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                                               JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

Nr. 183 Din 26 august 2010