Hotărârea nr. 182/2010

HOTĂRARE,privind stabilirea preţului pentru concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate în municipiul Suceava str. Crîngului fn

 

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                                  

HOTĂRARE

privind stabilirea preţului pentru concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate în municipiul Suceava  str. Crîngului fn

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

            Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 26394 din 23.08.2010, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 26395 din 23.08.2010, cât şi raportul comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară;

            În baza prevederilor art. 13 şi art. 15 ale cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată şi completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,

În conformitate cu prevederile HCL nr. 267/30.09.2004 privind stabilirea modului de calcul al nivelului minim al redeventei datorate pentru concesionarea terenurilor proprietate a municipiului Suceava;

            În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al.(5) lit.a, art. 45 al. (2), art. 47, art. 49 şi art. 123 al. (1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicată , cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. – (1) Se aprobă studiul de oportunitate în vederea concesionării unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situate în municipiul Suceava str. Crîngului fn.

(2) Se aprobă raportul de evaluare a terenului proprietate a municipiului Suceava situat in municipiul Suceava str. Crîngului fn, în suprafaţă 500 mp pentru construirea unui turn metalic suport antene, pentru instalarea unei reţele radio de transport şi acces la clienţii de tip WiMax.

(3) Se aprobă preţul de pornire la licitaţie în vederea concesionării suprafeţei de teren menţionate mai sus la nivelul sumei de 3250 euro respectiv 13748 lei, cu recuperarea preţului concesiunii la data semnării contractului de concesiune.

 (4) Perioada de concesionare a terenului va fi de 49 ani, cu posibilitate de prelungire

       Art.2. Raportul de evaluare şi caietul de sarcini constituie anexe la prezenta hotărare.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                           contrasemneaza

TCACIUC NELU-VASILE                                      SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                          JR. CIUTAC IOAN

 

Nr. 182 Din 26 august 2010