Hotărârea nr. 18/2010

H O T Ă R Â R E,privind reglementarea modului de acordare a subvenţiei de la bugetul local al municipiului Suceava, transportatorului S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava

                                ROMÂNIA

                        JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA            

 

 

H O T Ă R Â R E

privind reglementarea modului de acordare a subvenţiei de la bugetul local al municipiului Suceava, transportatorului S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava

 

Consiliul Local al Municipiului Suceava

                     Având în vedere Expunerea de motive a Primarului şi Viceprimarului municipiului Suceava, înregistrată sub nr 7472/18.02.2010, raportul  Serviciului autorizare, corp control comercial, înregistrat sub nr.7473/18.02.2010, precum şi raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

                     În conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 97/1999 - republicată, privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare;

                     În temeiul prevederilor Legii serviciilor de transport public local, nr. 92/2007 şi a Normelor de aplicare a Legii 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 emis de ministrul internelor şi reformei administrative;

                     Având în vedere prevederile Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război  - republicată, Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri – republicat, Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - republicată – şi ale H.C.L. nr. 296/2004 privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de „Cetăţean de onoare” al municipiului Suceava;

                     În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) punctul 14, art. 45 alin. (2) lit.”a” , art.47 si art.49 din Legea administaţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

      Art. 1. (1) Se aprobă tariful pentru abonamentul social nominal pentru elevi şi studenţi, valabil pentru toate liniile, la valoarea de 30 lei/lună, din care 15 lei se achită de către solicitanţi, iar 15 lei se suportă de la bugetul local, în perioadele:

               a) 15 martie - 15 iunie, 15 septembrie - 15 decembrie – pentru elevi;

               b) 15 martie - 15 iulie, 1 octombrie - 15 decembrie – pentru studenţi.

      (2) Pentru intervalul 1-15 decembrie tariful abonamentului social nominal fracţionat pentru studenţi este de 15 lei.

               Art. 2. (1) Persoanele care beneficiază de gratuitate pentru transportul public local, în temeiul prevederilor Legii nr. 44/1994, Decretului - Lege nr. 118/1990, Legii nr. 341/2004 , H.C.L. nr. 296/2004, vor circula în baza abonamentelor speciale eliberate de S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava, vizate lunar, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

               (2) Se aprobă tariful abonamentului special nominal lunar pentru persoanele prevăzute la alin. (1), la valoarea de  45 lei.

      Art. 3. Persoanele care beneficiază de gratuitate la transportul public local, conform prevederilor Legii nr.  448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – republicată, vor circula gratuit, în baza  legitimaţiei pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, eliberate de direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

               Art. 4. (1) Se aprobă Contractul de acordare a subvenţiei pentru transportul public local de persoane în municipiul Suceava, transportatorului S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava, având calitatea de concesionar al acestui serviciu public, prevăzut în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

               (2) S.C. T.P.L. S.A. Suceava are obligaţia să presteze serviciul public de interes economic general în condiţiile impuse de Consiliul Local al Municipiului Suceava şi să accepte obligaţiile privind accesul consumatorilor în mod nediscriminatoriu.

               Art. 5. Se împuterniceşte Primarul municipiului Suceava să semneze contractul de acordare a subvenţiei pentru transportul public local de persoane în municipiul Suceava, transportatorului S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava.

      Art. 6. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

         PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                  contrasemneaza

          VIOREL SEREDENCIUC                                                            SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                                            JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

         Nr. 18 din 25 februarie 2010