Hotărârea nr. 179/2010

HOTĂRÂRE,privind completarea, modificarea precum şi eliminarea unor bunuri imobile cuprinse în anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                                  

       

 

HOTĂRÂRE

privind completarea,  modificarea precum şi eliminarea unor bunuri imobile cuprinse în anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

            Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată la nr. 26298/20.07.2010, raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 26299 şi avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară a Consiliului Local al municipiului Suceava;

            În temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit. “c”, ale art. 45 alin.(3), ale art.47 şi art.49 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se completează anexa la HCL nr.3/26.01.2006 cu bunurile imobile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                   contrasemneaza

TCACIUC NELU- VASILE                                            SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                JR. CIUTAC IOAN

 

 

Nr. 179 Din 26 august 2010