Hotărârea nr. 178/2010

HOTARARE,privind modificarea HCL nr. 127/30.06.2010 privind vânzarea unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, având destinaţia de curţi construcţii şi grădini, către proprietarii construcţiilor-case de locuit

 MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                                  

 

 

HOTARARE

privind modificarea HCL nr. 127/30.06.2010 privind vânzarea unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, având destinaţia de curţi construcţii şi grădini, către  proprietarii construcţiilor-case de locuit

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

            Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată la nr. 26292 din 20.07.2010, raportul Serviciului Patrimoniu inregistrat la nr.26293 din 20.07.2010 cît şi raportul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

            În baza HCL nr. 35/2004, modificată prin HCL nr. 100/2004 privind aprobarea vânzării terenurilor având destinaţia de curţi şi grădini aferente construcţiilor- case de locuit precum şi a terenurilor proprietate a municipiului Suceava (domeniu privat) către proprietarii construcţiilor amplasate pe aceste parcele de teren ;

            In temeiul prevederilor art.36, al.2, lit.c, ale art. 45, al.3, art.47, art. 49 şi 123  din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

 

HOTARASTE:

 

Art. I. Se aprobă modificarea poziţiei nr. 2 din anexele nr.1 şi nr.2 ale HCL nr.127/30.06.2010, conform anexelor ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

           Art.II. Celelalte prevederi ale HCL nr. 127/30.06.2010 rămân neschimbate.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                   contrasemneaza

  TCACIUC NELU-VASILE                                                              SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                                JR. CIUTAC IOAN

 

 

Nr. 178 Din 26 august 2010