Hotărârea nr. 177/2010

HOTĂRÂRE,privind respingerea atribuirii în folosinţă gratuită către Cultul Creştin după Evanghelie Suceava a unei parcele de teren în suprafaţă de 1380 mp în vederea amenajarii unei parcări de interes public

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                                  

 

 

                   HOTĂRÂRE

privind respingerea atribuirii în folosinţă gratuită către Cultul Creştin după Evanghelie Suceava a  unei parcele de teren în suprafaţă de  1380 mp în vederea amenajarii unei parcări de interes public

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

            Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava inregistrată la nr. 26300 din 20.07.2010 si raportul Serviciului Patrimoniu inregistrat la nr. 26301 din 20.08.2010 precum si raportul comisiei  economico-financiară, juridică, disciplinară

            In temeiul prevederilor art.36 al.2, lit.c şi art.45, al.3, art.49 şi art 124 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

 

Articol unic: Se respinge atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existentei construcţiei, către Cultul Creştin după Evanghelie Suceava, cu sediul în Suceava, strada Ştefan cel Mare nr.3, bl.8, sc.B, ap.1, a  unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în suprafaţă de 1380 mp (parcela cadastrală nr. 688/3, înscrisă în cartea funciară nr. 1247, situată în str. Mirăuţi fn) în vederea amenajării unei parcări de interes public.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                               contrasemneaza

TCACIUC NELU-VASILE                                           SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                           JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

 

Nr. 177 Din 26 august 2010