Hotărârea nr. 176/2010

H O T Ă R Â R E,pentru aprobarea majorării aportului de capital al Municipiului Suceava la SC ACET SA Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

 

H O T Ă R Â R E

 

pentru aprobarea  majorării aportului de capital al Municipiului Suceava la SC ACET SA Suceava

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava

 

Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr.26305 din 20.07.2010, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 26306 din , cât şi raportul comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară;

            În baza dispoziţiilor art. 17, art. 36 alin. (2) lit. (d) şi alin. (4) lit. (f), precum şi art. 45  alin.3 , art. 47 si art.49 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 , republicată;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

            Art. 1. Se aprobă majorarea aportului de capital al Municipiului Suceava la S.C. ACET S.A. Suceava cu suma de 796564 euro respectiv 3.369.705 lei reprezentând aport în natură constând în terenul în suprafaţă de 4106 mp situat în Suceava str. Mihai Eminescu nr. 5

Art. 2. Terenul care constituie aport la majorarea capitalului social al municipiului Suceava la S.C. ACET S.A. Suceava se subscrie si va fi varsat  conform prevederilor legale.

Art. 3. După vărsarea aportului prevăzuta la art. 1, fondurile din capitalul social al S.C. ACET S.A. Suceava deţinute de municipiul Suceava, inclusiv numarul de actiuni vor fi corelate cu această sumă.

Art. 4. Consiliul Local al municipiului Suceava mandatează consilierii locali, membri AGA, să ducă la îndeplinire prevederile art. 1 la nivelul AGA a SC A.C.E.T. SA Suceava.    

Art. 5. Se revocă prevederile HCL nr. 310 din 16.12.2009                     

Art. 6. Primarul municipiului, prin Serviciul Contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

           

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                          contrasemneaza

TCACIUC NELU-VASILE                                                   SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                        JR. CIUTAC IOAN

 

 

Nr.176 Din 26 august 2010