Hotărârea nr. 175/2010

HOTĂRÂRE,privind anularea penalităţilor aferente debitelor achitate către asociaţia de proprietari privind consumul de energie termică de un număr de 44 familii

 MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                                 

   HOTĂRÂRE

 

privind anularea penalităţilor aferente debitelor achitate către asociaţia de proprietari  privind consumul de energie termică de un număr de 44 familii

Consiliul Local al municipiului Suceava

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava şi a Viceprimarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr.26251/20.08.2010, Raportul Serviciului Asociaţii de Proprietari şi al Direcţiei Asistenţă Socială,înregistrat sub nr.26252/20.08.2010 si Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară,

Având în vedere HCL nr. 61/2003 privind aprobarea Programului local de acţiune privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;

Văzând prevederile Legii nr. 116/2002 privind combaterea şi prevenirea marginalizării sociale, precum şi  Normele Metodologice de aplicare a acesteia;

Luând în considerare adresa Consiliului Concurenţei nr. 1350/12.01.2006 prin care se specifică că acestă măsură nu prezintă regimul juridic al ajutoarelor de stat către societăţi comerciale;

          În temeiul art. 36 ,alin 2,litera d, alin.6, litera a,punctul 2 art. 45, alin. 2, lit. „a”, art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă anularea penalităţilor aferente debitelor achitate la zi pentru un număr de  44 familii, nominalizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul municipiului Suceava, prin Serviciul de specialitate şi SC TERMICA SA Suceava vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                   contrasemneaza

TCACIUC NELU-VASILE                              SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                    JR. CIUTAC IOAN

 

Nr.175 Din 26 august 2010