Hotărârea nr. 174/2010

HOTĂRÂRE,Privind preluarea parţială sau integrală a cheltuielilor aferente reabilitării imobilelor pentru un număr de 6 familii/persoane singure aflate în imposibilitatea ,de asigurare a sumelor ce le revin

           

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                                  

 

                     

 HOTĂRÂRE

Privind preluarea parţială sau integrală a cheltuielilor aferente reabilitării imobilelor pentru un număr de 6 familii/persoane singure aflate în imposibilitatea

de asigurare a sumelor ce le revin

 

 

Consiliul Local al municipiului Suceava

 

             Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava şi a Viceprimarului municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 26249/2010 , Raportul Direcţiei Asistenţă Socială şi Serviciului Asociaţii Proprietari, înregistrat sub nr.  26250/2010 si raportul comisiei economico financiara, juridica , disciplinara  ; 

              Văzând prevederile art.14,alin.(1),lit.b) din OUG 18/04.03.2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.

              Ţinând cont de prevederile HCL nr.169/16.01.2009, privind preluarea parţială sau integrală a cheltuielilor aferente reabilitării imobilelor pentru proprietarii/chiriaşii fondului locativ de stat, familii sau persoane singure aflaţi în imposibilitatea de asigurare a sumelor ce le revin.

              În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) litera d), art. 45, alin (2), art. 47 şi ale art. 49 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

                Art. 1. Se aprobă preluarea în plată a sumelor privind cota parte din reabilitare termică pentru un număr de 6 familii/persoane singure nominalizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în valoare totală de 10005 lei.

                Art.2. Se modifică poziţia 35 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 95/27.05.2010 privind preluarea parţială sau integrală a cheltuielilor aferente imobilelor pentru un număr de 42 de familii/persoane singure aflate în imposibilitatea de asigurare a sumelor ce le revin, în sensul micşorării de la suma de 1396 lei la suma de 698 lei reprezentând contravaloarea contribuţiei suportate de Municipiul Suceava pentru reabilitarea efectuată la imobilul nr. 5,sc.C, ap.7 de pe str. Mihai Viteazu nr.5, acordată doamnei Morariu Eugenia, ca urmare a reevaluării documentelor depuse.

                Art. 3. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                              contrasemneaza

TCACIUC NELU-VASILE                                                                          SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                                              JR. CIUTAC IOAN

 

 

Nr.174 Din 26 august 2010