Hotărârea nr. 173/2010

HOTARARE,privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii,“Canalizare pluvială şi menajeră, Cartier DN 29, Burdujeni, Etapa II, Municipiul Suceava ”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                                  

 

 

HOTARARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii

 “Canalizare pluvială şi menajeră,  Cartier DN 29, Burdujeni, Etapa II,  Municipiul Suceava ”

 

 

            Consiliul local al municipiului Suceava;

            Avand in vedere Expunerea de motive nr. 26272/20.08.2010 ,  Raportul Serviciului investitii nr.26273/20.08.2010 si Raportul Comisiei economico-financiara, juridica si disciplinara;

            In conformitate cu prevederile art.44, alin.1, din Legea 273 din 2006 privind finantele publice locale.

            In temeiul dispozitiilor art.36, alin. 2, lit. “b”,-alin.4 lit.”d”, art.45  alin. 1, art. 47 si art. 49 din Legea 215/2001 privind administratia publica  locala republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

HOTARASTE :

 

Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Canalizare pluvială şi menajeră, Cartier DN 29, Burdujeni, Etapa II, Municipiul Suceava ”  conform anexei .

Art. 2. Primarul municipiului Suceava, prin Serviciul investitii, va duce la indeplinire prevederile prezentei  hotarari.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                      Contrasemneaza

TCACIUC NELU-VASILE                                                  SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                       JR. CIUTAC IOAN

 

 

Nr. 173 Din 26 august 2010