Hotărârea nr. 171/2010

HOTĂRÂRE,privind aprobarea unor virări de credite şi modificarea listei de investiţii ,a bugetului local al municipiului Suceava,pentru anul 2010

 

 

 

 
MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593       

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor virări de credite şi modificarea listei de investiţii

a bugetului  local  al municipiului Suceava

 pentru anul  2010

 

Consiliul local al municipiului Suceava;

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 26358 din 20.08.2010  , Raportul de specialitate al Compartimentului Buget din cadrul Direcţiei  Buget, Contabilitate şi Fiscalitate, înregistrat sub nr. 26359  din 20.08.2010 si raportul comisiei economico financiara juridica , disciplinara ;

            În baza dispoziţiilor Legii 273/2006 privind Finanţele publice locale, a Legii bugetului de stat pentru anul 2010 nr.11/26.01.2010 şi a Legii 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit. a, art.45, alin.2, lit.a, art.47 şi art.49, din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale republicată , cu modificarile si completarile ulterioare ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

 

 

Art.1. Se aproba bugetul local rectificat al municipiului Suceava pentru anul 2010, cuprins în Anexa  la prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Cheltuielile prevăzute în bugetul local pentru anul 2010 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite.

            (2) Angajarea şi efectuarea cheltuielilor aprobate în buget se realizează numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita creditelor bugetare aprobate.

Art.3. Primarul municipiului Suceava, prin Direcţia  Buget, Contabilitate şi Fiscalitate şi celelalte servicii funcţionale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                                     Contrasemneaza

 TCACIUC NELU-VASILE                                                                                SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                                                    JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

 

Nr. 171 Din 26 august 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593                                                                                                             Nr.             din 20.08.2010

                          

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea unor virări de credite şi modificarea listei de investiţii

a bugetului  local  al municipiului Suceava

 pentru anul  2010

 

 

 

Bugetul local pentru anul 2010 a fost aprobat  prin  Hotărârea Consiliului Local nr.149 din 29 iulie 2010, în  sumă  de 373.724.733 lei la venituri şi aceeaşi sumă la  cheltuieli, conform Anexei 1.

                                 La cheltuieli:

                                                  

            Având în vedere necesitatea finalizării  unor obiective de investiţii în municipiul Suceava, Direcţia generală tehnică şi de investiţii propune prin referatul nr.26276/20.08.2010 modificarea programului de investiţii pentru anul 2010, astfel:

 

1). Capitolul 70.02.50.C.  “Studii de fezabilitate” – se suplimentează poziţia 53  “Refacere estacadă, peste râul Suceava, pentru susţinerea conductelor de termoficare şi alimentare cu apă potabilă în municipiul Suceava – expertiză, proiectare şi execuţie” cu suma de 340.000 lei, suma fiind necesară executării lucrărilor în regim de urgenţă.

2). Capitolul 70.02.50.C.  “Studii de fezabilitate” – se suplimentează poziţia 33  “Documentaţie tehnico-economică pentru accesarea fondurilor structurale în vederea implementării proiectului « Dezvoltare urbană şi socială în zona de acţiune urbană : versant Nord – Est – cartierul Iţcani – cartierul Burdujeni sat din municipiul Suceava faza I” cu suma de 22.000 lei, suma fiind necesară pentru plata diferenţei de TVA de la 19% la 24%.

3). Capitolul 70.02.50.C.  “Studii de fezabilitate” – se diminuează poziţia 24  “Reabilitare termică clădiri” cu suma de 80.000 lei, suma rămasă este suficientă pentru lucrările ce se vor executa în anul 2010.

4). Capitolul 70.02.50.C.  “Studii de fezabilitate” – se diminuează poziţia 25  “Audit energetic pentru reabilitare termică clădiri” cu suma de 80.000 lei.

5). Capitolul 70.02.50.C.  “Studii de fezabilitate” – se diminuează poziţia 26  “Expertize tehnice pentru reabilitare termică clădiri” cu suma de 90.000 lei.

6). Capitolul 70.02.50.C.  “Studii de fezabilitate” – se diminuează poziţia 27  “Modernizări străzi şi intersecţii municipiul Suceava” cu suma de 112.000 lei.      

 

  În urma acestor modificări din lista de investiţii în cadrul capitolului 70.02 Locuinte, servicii şi dezvoltare publică”, respectiv a subcapitolului 70.02.50 Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale”, se rectifică în plus titlul 56 Proiecte cu finanţare din fonduri externe, respectiv alineatul 56.01.03 Cheltuieli neeligibile” cu suma de 22.000 lei şi se rectifică în minus cu aceeaşi sumă titlul 71 Active nefinanciare”, respectiv alineatul 71.01.30 Alte active fixe”.

 

 

 

 

PRIMAR,

Ec. ION  LUNGU

 

 
MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593       

                   

DIRECŢIA   BUGET,  CONTABILITATE,  FISCALITATE

Compartimentul Buget

Nr.               din 20.08.2010

                             

                                 

                                                                          PRIMAR,

                                                                          EC. ION  LUNGU,

 

       

                                                                                                         DIRECTOR  EXECUTIV,                               

                                                                                                  EC. ELISABETA VĂIDEANU

 

 

 

 

RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE

privind aprobarea unor virări de credite şi modificarea listei de investiţii

a bugetului  local  al municipiului Suceava

 pentru anul  2010

 

 

 

Bugetul local pentru anul 2010 a fost aprobat  prin  Hotărârea Consiliului Local nr.149 din 29 iulie 2010, în  sumă  de 373.724.733 lei la venituri şi aceeaşi sumă la  cheltuieli, conform Anexei 1.

 

                                 La cheltuieli:

                                                  

            Având în vedere necesitatea finalizării  unor obiective de investiţii în municipiul Suceava, Direcţia generală tehnică şi de investiţii propune prin referatul nr.26276/20.08.2010 modificarea programului de investiţii pentru anul 2010, astfel:

 

1). Capitolul 70.02.50.C.  “Studii de fezabilitate” – se suplimentează poziţia 53  “Refacere estacadă, peste râul Suceava, pentru susţinerea conductelor de termoficare şi alimentare cu apă potabilă în municipiul Suceava – expertiză, proiectare şi execuţie” cu suma de 340.000 lei, suma fiind necesară executării lucrărilor în regim de urgenţă.

2). Capitolul 70.02.50.C.  “Studii de fezabilitate” – se suplimentează poziţia 33  “Documentaţie tehnico-economică pentru accesarea fondurilor structurale în vederea implementării proiectului « Dezvoltare urbană şi socială în zona de acţiune urbană : versant Nord – Est – cartierul Iţcani – cartierul Burdujeni sat din municipiul Suceava faza I” cu suma de 22.000 lei, suma fiind necesară pentru plata diferenţei de TVA de la 19% la 24%.

3). Capitolul 70.02.50.C.  “Studii de fezabilitate” – se diminuează poziţia 24  “Reabilitare termică clădiri” cu suma de 80.000 lei, suma rămasă este suficientă pentru lucrările ce se vor executa în anul 2010.

4). Capitolul 70.02.50.C.  “Studii de fezabilitate” – se diminuează poziţia 25  “Audit energetic pentru reabilitare termică clădiri” cu suma de 80.000 lei.

5). Capitolul 70.02.50.C.  “Studii de fezabilitate” – se diminuează poziţia 26  “Expertize tehnice pentru reabilitare termică clădiri” cu suma de 90.000 lei.

6). Capitolul 70.02.50.C.  “Studii de fezabilitate” – se diminuează poziţia 27  “Modernizări străzi şi intersecţii municipiul Suceava” cu suma de 112.000 lei.

 

      

 

  În urma acestor modificări din lista de investiţii în cadrul capitolului 70.02 Locuinte, servicii şi dezvoltare publică”, respectiv a subcapitolului 70.02.50 Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale”, se rectifică în plus titlul 56 Proiecte cu finanţare din fonduri externe, respectiv alineatul 56.01.03 Cheltuieli neeligibile” cu suma de 22.000 lei şi se rectifică în minus cu aceeaşi sumă titlul 71 Active nefinanciare”, respectiv alineatul 71.01.30 Alte active fixe”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENT   BUGET,

Ec. MIRELA  SOFIAN