Hotărârea nr. 170/2010

HOTĂRÂRE,privind rectificarea “Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii”,pentru anul 2010

                          

 

 

 

 

 
MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593       

 

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea  “Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii”

  pentru anul 2010

 

Consiliul local al municipiului Suceava;

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată sub nr.          226258/20.08.2010  , Raportul de specialitate al Compartimentului Buget din cadrul Direcţiei  Buget, Contabilitate şi Fiscalitate, înregistrat sub nr.  26259  din 20.08.2010, comisia economico financiara , juridica disciplinara ;

            În baza dispoziţiilor Legii 273/2006 privind Finanţele publice locale, a Legii bugetului de stat pentru anul 2010 nr.11/26.01.2010 şi a Legii 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit. a, art.45, alin.2, lit.a, art.47 şi art.49, din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art1. Se aproba bugetul rectificat al  instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii pentru anul 2010, cuprins în Anexa  la prezenta hotărâre rezultat prin rectificarea în minus a:

- veniturilor, respectiv a capitolului 33.10 „Venituri din prestări servicii şi alte activităţi”,  cu suma de  6.900 lei,

               - cheltuielilor, respectiv a capitolului 65.10 „ Învăţământ”, subcapitolul 65.10.05 „Învăţământ

               postliceal”cu suma de 6.900 lei.

Art.2. (1) Cheltuielile prevăzute în bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii  pentru anul 2010 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite.

            (2) Angajarea şi efectuarea cheltuielilor aprobate în buget se realizează numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita creditelor bugetare aprobate.

Art.3. Primarul municipiului Suceava, prin Direcţia  Buget, Contabilitate şi Fiscalitate şi celelalte servicii funcţionale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                                              contrasemneaza

TCACIUC NELU-VASILE                                                                                      SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                                                            JR. CIUTAC IOAN

 

 

Nr. 170 Din 26 august 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593                                                                                                                     Nr.26258 din 20.08.2010

                          

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

privind rectificarea  “Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii”

pentru anul 2010

 

 

Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor parţial din venituri proprii pentru anul 2010, aprobat  prin  Hotărârea Consiliului Local nr.12 din 12 februarie 2010, în  sumă  de 1.160.150 lei la venituri şi

 aceeaşi sumă la  cheltuieli, se rectifică în  minus  cu  suma  de 6.900 lei, conform Anexei 1.

 

 

 

                                 La venituri:

                                                      Potrivit prevederilor OUG. nr.55/2010 propunem diminuarea capitolului 33.10  „Venituri din prestări servicii şi alte activităţi” cu suma de 6.900 lei, din care cu 2.700 lei se diminuează trimestrul III şi cu 4.200 lei se diminuează trimestrul IV, conform Anexei 1.

 

 

 

                            La cheltuieli:

                                                       Potrivit OUG. nr.55/2010 care prevede diminuarea cu 20% a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile aprobate în buget, programate pentru a doua jumătate a  anului 2010, propunem diminuarea în cadrul cap.65.10 „Învăţământ”, subcapitolul 65.10.05 „Învăţământ postliceal”, a  titlului 20     « Bunuri şi servicii »  cu suma de 6.900 lei, din care cu 2.700 lei se diminuează trimestrul III şi cu 4.200 lei se diminuează trimestrul IV, conform Anexei 1.

În OUG. nr.55/2010  se menţionează că fac excepţie de la această reducere cheltuielile cu plata serviciilor medicale, a medicamentelor, dispozitivelor medicale, materialelor sanitare şi a cheltuielilor cu reparaţiile şi reabilitările pentru şcoli.   

                                                    

                                         

 

 

 

PRIMAR,

Ec. ION  LUNGU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593       

                   

DIRECŢIA   BUGET,  CONTABILITATE,  FISCALITATE

Compartimentul Buget

Nr. 26259 din 20.08.2010                                                                                      

                                                                          PRIMAR,

                                                                          EC. ION  LUNGU   

          

                                                                                                       DIRECTOR  EXECUTIV,                               

                                                                                                  EC. ELISABETA VĂIDEANU

 

RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE

privind rectificarea  “Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii”

pentru anul 2010

 

 

Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii pentru anul 2010, aprobat  prin  Hotărârea Consiliului Local nr.12 din 12 februarie 2010, în  sumă  de 1.160.150 lei la venituri şi

 aceeaşi sumă la  cheltuieli, se rectifică în  minus  cu  suma  de 6.900 lei, conform Anexei 1.

 

                                 La venituri:

                                                      Potrivit prevederilor OUG. nr.55/2010 propunem diminuarea capitolului 33.10  „Venituri din prestări servicii şi alte activităţi” cu suma de 6.900 lei, din care cu 2.700 lei se diminuează trimestrul III şi cu 4.200 lei se diminuează trimestrul IV, conform Anexei 1.

                            La cheltuieli:

                                                       Potrivit OUG. nr.55/2010 care prevede diminuarea cu 20% a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile aprobate în buget, programate pentru a doua jumătate a  anului 2010, propunem diminuarea în cadrul cap.65.10 „Învăţământ”, subcapitolul 65.10.05 „Învăţământ postliceal”, a  titlului 20     « Bunuri şi servicii »  cu suma de 6.900 lei, din care cu 2.700 lei se diminuează trimestrul III şi cu 4.200 lei se diminuează trimestrul IV, conform Anexei 1.

În OUG. nr.55/2010  se menţionează că fac excepţie de la această reducere cheltuielile cu plata serviciilor medicale, a medicamentelor, dispozitivelor medicale, materialelor sanitare şi a cheltuielilor cu reparaţiile şi reabilitările pentru şcoli.               

                                 

 

COMPARTIMENT   BUGET,

Ec. MIRELA  SOFIAN