Hotărârea nr. 169/2010

HOTĂRÂRE privind măsurile organizatorice ce se vor aplica la nivelul Municipiului Suceava, în vederea încadrării în numărul maxim de posturi stabilit potrivit art.III-VI din O.U.G. nr. 63/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

                         R O M Â N I A

                 JUDEŢUL SUCEAVA                                                               

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                                          

                          S U C E A V A                

 

         

H O T Ă R Â R E

privind  măsurile organizatorice ce se vor aplica la nivelul Municipiului Suceava,

în vederea încadrării în numărul maxim de posturi stabilit potrivit art.III-VI din O.U.G. nr. 63/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

 

 

 

            Consiliul Local al municipiului Suceava ;

            Având în vedere:

-            Expunerea de motive prezentată de Primarul  municipiului Suceava înregistrată

sub nr. 23182 / 19.07.2010;

-            Raportul cu nr. 23183 / 19.07.2010 al Serviciului  resurse umane;

-            Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

-            Adresa nr.11600/PG din 08.07.2010 a Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava;

-            Avizul nr.491.371/28.07.2010 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

-  Avizul nr.2.111.409/28.07.2010 al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;

În  conformitate  cu  dispoziţiile:

- art.III-VI din O.U.G. nr. 63/2010  privind modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

- art.100, 107, 111 şi 112 din Legea nr.188/1999, republicată (2), privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

- art.IV din Legea nr. 140/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;

-  art.3 din Metodologia privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, aprobată prin H.G.R. nr.2104/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul prevederilor art. 36  alin.(2) lit. a) şi alin.(3) lit.b), art.45 alin.(1) şi art.47 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată                                                         

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 

            Art.(1) - Prezenta hotărâre reglementează măsurile organizatorice ce se vor aplica la nivelul Primăriei municipiului Suceava, aparatului permanent al Consiliului Local al municipiului Suceava şi al serviciilor publice de subordonare locală, fără personalitate juridică, în vederea încadrării în numărul maxim de 733 de posturi stabilit pentru Municipiul Suceava potrivit art.III-VI din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare.

            (2) - Numărul maxim de 733 de posturi cuprinde inclusiv funcţiile de primar, viceprimar şi secretar al municipiului Suceava.

            (3) - Numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (1) nu se aplică personalului finanţat din capitolele bugetare: “asigurări şi asistenţă socială”, “învăţământ” şi “sănătate”.

Art.2 ( 1) - Se   aprobă actualizarea organigramei şi a statului de funcţii pentru

Primăria municipiului Suceava, conform anexelor nr.1-2, care are la bază următoarele modificări de structuri şi de posturi:

·         Serviciul energetic, cu un număr de personal de 8 posturi, se reorganizează în

Biroul energetic cu un număr de personal de 6 posturi prin reducerea a două posturi – funcţii publice vacante de consilier, respectiv un post de consilier, clasa I, superior şi un post de consilier, clasa I, principal;

·         Serviciul protecţia mediului, cu un număr de personal de 8 posturi, se

reorganizează în Biroul protecţia mediului, cu un număr de personal de 6 posturi prin reducerea a două posturi – funcţii publice vacante de consilier, clasa I, asistent;

·           La Serviciul patrimoniu, se reduce un post vacant – funcţie publică de

consilier, clasa I, principal;

·           La Serviciul protecţie civilă, situaţii de urgenţă, sănătate şi securitate în muncă,

se reduc două posturi contractuale vacante din care: un post consilier, gradul IA şi un post de muncitor electromecanic treapta I ;

·           La Biroul autoritatea locală de transport se reduce un post vacant- funcţie

publică de consilier, clasa I, superior;

·           Se reduce numărul de personal al Serviciului contecios administrativ, juridic

cu un post vacant – funcţie publică de consilier juridic, clasa I, principal şi se majorează numărul de personal al Serviciului acte administrative, relaţii publice, circulaţia şi păstrarea documentelor cu un post vacant– funcţiei publică de referent, clasa III, superior; 

·           Se reduce numărul de personal al Serviciului autorizare, corp control comercial

cu un post vacant – funcţie publică de consilier, clasa I, principal;

·           Se reduce numărul de personal al Serviciului resurse umane cu un post vacant-

funcţie publică de  referent, clasa III, superior ;

·           Se majorează numărul de personal al Compartimentului audit, de la două la trei

posturi, prin infiinţarea unui post de auditor, clasa I, superior;

·           Serviciul evidenţa şi administrarea imobilelor de locuit, cu 6 posturi

contractuale, se reorganizeaza în Biroul evidenţa şi administrarea imobilelor de locuit cu 7 posturi din care  6 posturi - funcţii publice (inclusiv funcţia de şef birou) şi un post contractual;

·           Se infiinţează Compartimentul cultură în subordinea directă a primarului, cu

două posturi – funcţii publice de consilier, clasa I, superior;

·           Se înfiinţează structura şi funcţia publică aferentă de Arhitect şef cu

următoarele compartimente în subordine:

* Direcţia urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului,  cu 3

compartimente în structură, respectiv:

- Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului

- Biroul protecţia mediului

- Compartimentul regularizare taxe autorizaţii de construire

* Biroul disciplina în construcţii

* Compartimentul strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism;

·           Se reorganizeaza Direcţia patrimoniu şi protecţia mediului, în Direcţia

patrimoniu, cu două compartimente în subordine, respectiv:

* Serviciul patrimoniu (care include şi Compartimentul achiziţii)

* Biroul evidenţa şi administrarea imobilelor de locuit.

·       la Cabinetul primarului, constituit din 4 posturi contractuale cu încadrarea

de consilier gr.IA, se reduce numărul de personal cu un post vacant;

 (2) Aplicarea prevederilor de la alin.(1) are ca efect reducerea numărul de personal al Primăriei municipiului Suceava, cu 6 posturi, de la 260 de posturi la 254 de posturi, din care 3 sunt funcţii publice şi 3 sunt funcţii contractuale.

  (3) Se infiinţează Compartimentul implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile cu 10 posturi contractuale, în subordinea directă a primarului. Aceste posturi au caracter temporar, existenţa lor fiind condiţionată de intervalul de timp în care sunt implementate proiectele respective şi de valoarea cumulată a acestora care, în present, depăşeşte 10.000 de euro.

 (4) Se modifică, în condiţiile legii,  regimul juridic al unor posturi din categoria

personal contractual în categoria funcţii publice, după cum urmează:

                 *  la Serviciul contectios administrativ, juridic pentru 3 posturi

                 *  la Biroul evidenţa şi administrarea imobilelor de locuit pentru 5 posturi .

Art.3 (1) – Direcţia Municipală de Evidenţă a Persoanelor constituită cu un număr de personal de 30 de posturi, cu trei compartimente în structură, respectiv:

- Serviciul de stare civilă

- Biroul de evidenţă a persoanelor

- Compartimentul informatic şi secretariat

 se reorganizează în Serviciul Municipal de Evidenţă a Persoanelor, cu un număr de personal de 16 posturi, cu trei compartimente în structură, respectiv:

- Compartimentul de stare civilă

- Compartimentul de evidenţă a persoanelor

- Compartimentul secretariat, arhivă.

(2) Regimul juridic al celor 3 posturi contractuale din cadrul Compartimentului secretariat, arhivă nu se modifică.

(3) – În baza prevederilor de la alin.(1)-(2), se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru Serviciul Municipal de Evidenţă a Persoanelor, potrivit anexelor nr.3-4 la prezenta hotărâre.

Art.4 (1) Se reduce numărul de personal al Poliţiei Comunitare a municipiului Suceava cu 53 de posturi, de la 160 la 107 posturi.

Posturile care se reduc sunt următoarele:

Nr.

crt.

Denumirea funcţiei

Structura de care aparţine

Număr posturi

1

Referent de specialitate, clasa II, superior

Serviciul instruire, normare şi administrativ

1

2

Agent comunitar, clasa III, superior

Serviciul ordine publică şi pază

8

3

Agent comunitar, clasa III, principal

Serviciul ordine publică şi pază

15

4

Agent comunitar, clasa III, asistent

Serviciul ordine publică şi pază

24

5

Agent comunitar, clasa III, debutant

Serviciul ordine publică şi pază

4

6

Ingrijitor

Serviciul instruire, normare şi administrativ

1

(2) În scopul eficientizării activităţii, în cadrul Poliţiei Comunitare a municipiului Suceava, cu 107 posturi, se reorganizează cele trei servicii existente, respectiv:

* Serviciul instruire, normare, administrativ

* Serviciul ordine publică şi pază

* Serviciul dispecerat, intervenţie rapidă,

dupa cum urmează:

            * Serviciul instruire, normare, administrativ, dispecerat

            * Serviciul ordine publică şi pază nr.1 – Suceava

            * Serviciul ordine publică şi pază  nr.2 – Burdujeni   

            (3) Regimul juridic al celor 3 posturi contractuale existente în cadrul Serviciului instruire, normare, administrativ şi dispecerat nu se modifică.

(4) – În baza prevederilor de la alin.(1)-(3), se aprobă actualizarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Poliţia Comunitară a municipiului Suceava, potrivit anexelor nr.5-6 la prezenta hotărâre.

Art.5 (1) - Numărul de personal al Aparatului permanent al Consiliului Local al municipiului Suceava, constituit din două posturi contractuale, se reduce cu un post vacant de inspector de specialitate gr.II; postul rămas, ocupat, este de consilier gr.IA.

(2) Organigrama Aparatului permanent al Consiliului Local al municipiului Suceava se regăseşte în Anexa nr.1; în baza prevederilor de la alin.(1), se aprobă actualizarea statului de funcţii pentru Aparatului permanent al Consiliului Local al municipiului Suceava, potrivit anexei nr.7 la prezenta hotărâre.

Art.6 (1) – Se reduce numărul de personal al Direcţiei Generale a Domeniului Public cu 11 posturi vacante, de la 197 la 186 posturi, fără modificări în structura organizatorică a Direcţiei şi în regimul juridic al posturilor.

Posturile care se reduc sunt următoarele:

Nr.

crt.

Denumirea funcţiei

Structura de care aparţine

Număr posturi

1

Inspector de specialitate gr.II

Serviciul administrativ

1

2

Muncitor necalificat

Sectorul spaţii verzi

2

3

Muncitor necalificat

Sectorul prestări servicii

2

4

Muncitor necalificat

Formatia gestionare caini fara stapan

2

5

Muncitor necalificat

Administraţia cimitirelor

1

6

Muncitor lacătus tr.IV

Baza sportivă - Patinoarul artificial

1

7

Muncitor mecanic tr.IV

Baza sportivă - Patinoarul artificial

1

8

Inspector gr.IA

Baza sportivă – Stadionul „Areni”

1

(2) – În baza prevederilor de la alin.(1), se aprobă actualizarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia Generală a Domeniului Public, potrivit anexelor nr.8-9 la prezenta hotărâre.

Art.7 (1) – Se reduce numărul de personal al Direcţiei Administraţia Pieţelor, cu 6 posturi vacante, de la 141 la 135 posturi, fără modificări în structura organizatorică a Direcţiei şi în regimul juridic al posturilor.

Posturile care se reduc sunt următoarele:

Nr.

crt.

Denumirea funcţiei

Structura de care aparţine

Număr posturi

1

Inspector de specialitate gr.IA

Comp. control alimente de origine animală

1

2

Inspector tr.IA

Comp. control alimente de origine animală

1

3

Inspector tr.I

Comp. control alimente de origine animală

1

4

Ingrijitor

Pieţe agroalimentare

3

(2) – În baza prevederilor de la alin.(1) se aprobă actualizarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia Administraţia Pieţelor potrivit anexelor nr.10-11 la prezenta hotărâre.

            Art.8 (1) – La Direcţia de Ecologizare, cu un număr de personal de 21 de posturi contractuale, cu două compartimente în structură, respetiv:

- Serviciul salubrizare

- Serviciul asociaţii de proprietari

se reduce numărul de personal la 19 posturi, prin reducerea a două posturi vacante de la Serviciul salubrizare, respectiv: un post de inspector de specialitate gradul II şi un post de referent treapta IA, fără modificări în structura organizatorică a Direcţiei şi în regimul juridic al posturilor.         

(2) – În baza prevederilor de la alin.(1) se aprobă actualizarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia de Ecologizare potrivit anexelor nr.12-13 la prezenta hotărâre.

Art.9 (1) – Direcţia de Cutură, cu un număr de 32 de posturi contractuale se reorganizează în activitatea Cinematograful “Modern” cu 5 posturi, prin reducerea celor  27 de posturi vacante.

(2) – În baza prevederilor de la alin.(1) se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru activitatea Cinematograful „Modern” potrivit anexelor nr.14-15 la prezenta  hotărâre.

Art.10. -  Anexele nr.1-15 fac parte integrantă din hotărâre.

Art.11 - Încetarea raporturilor de serviciu determinată de reorganizarea Direcţiei Municipale de Evidenţă a Persoanelor în Serviciul Municipal de Evidenţă a Persoanelor cu reducere de posturi şi de reducerea numărului de posturi în structura organizatorică a Poliţiei Comunitare a municipiului Suceava se va face în termenele şi cu procedura reglementată de dispoziţiile legale în vigoare.

Art.12. – Primarul municipiului Suceava prin Serviciul resurse umane va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

   DONŢU OVIDIU LIVIU                                                 SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

   Nr. 169 din 29 iulie 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      * la Serviciul acte administrative, relaţii publice, circulaţia şi păstrarea documentelor  - 4 posturi ocupate;

                 * la Serviciul protecţie civilă, situaţii de urgenţă, sănătăte şi securitate în muncă – 1 post ocupat.