Hotărârea nr. 168/2010

HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava”, domnişoarei Paraschiva-Victoria Batariuc

                         ROMÂNIA

                 JUDEŢUL SUCEAVA                                       

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                        SUCEAVA

 

 

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava”,

domnişoarei Paraschiva-Victoria Batariuc

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată sub nr.23.675 din 22.07.2010, Raportul Serviciului autorizare, corp control comercial înregistrat sub nr.23.676 din 22.07.2010 şi raportul Comisiei de învăţământ, relaţii externe, sănătate, protecţia mediului, familie, cultură, culte şi protecţie socială;

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Suceava nr. 110/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Suceava”;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (8), art. 45 alin. (1), art. 47 şi art. 49 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. – Se conferă titlul de „CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI SUCEAVA”, domnişoarei Paraschiva-Victoria Batariuc.

Art.2. – Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

   DONŢU OVIDIU LIVIU                                                 SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

   Nr. 168 din 29 iulie 2010